Stortvloed aan moties passend onderwijs aangenomen

25 november 2020

Van alle 14 moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg Passend onderwijs (16 november) zijn er deze week maar liefst 13 aangenomen door de Tweede Kamer. Ook twee eerder aangehouden moties zijn op het laatste moment in stemming gebracht en aangenomen. Deze laatste twee hebben betrekking op de reserves bij de samenwerkingsverbanden po en vo. De hoge druk op het terugdringen van de reserves vanwege verbeterpunt 23 van minister Slob wordt hiermee verder opgevoerd. In punt 23 is opgenomen dat de sector voor februari 2021 met één plan voor alle swv’en moet komen om te hoge reserves af te bouwen. Is het sectorplan niet voldoende, dan krijgen alle swv’en in schooljaar 2021 – 2022 minder budget. Daarnaast verzoekt het CDA het kabinet om te monitoren of de middelen doeltreffend gebruikt worden.

Het gros van de aangenomen moties vormt een aanscherping van de 25 verbeterpunten voor passend onderwijs, zoals die door minister Slob in zijn brief over de evaluatie passend onderwijs zijn geformuleerd. Zo vragen PvdA en GroenLinks bij motie om het onafhankelijk toezicht op swv’en uit te breiden met een zwaarwegende stem voor ouders en leraren in het toezicht. Het is niet duidelijk wat de reactie van de minister op de motie is. De VO-raad wil graag de ruimte krijgen om verder te werken aan één onafhankelijk lid in ieder toezichthoudend orgaan van het swv.

Andere aangenomen moties passend onderwijs

De VVD maakt zich met twee moties sterk voor een goed onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen, waarbij ook particulier onderwijs de best passende plek kan zijn. De SP en GroenLinks vragen de minister om voor 2023 te beginnen met experimenten voor thuiszitters en daarbij aan te sluiten bij bestaande initiatieven. SGP en SP willen een landelijk beeld van de swv’en door het niveau van basisondersteuning te vergelijken, de verdeling van specialistische voorzieningen en de doorlooptijd van ondersteuningsaanvragen. De SGP wil concrete oplossingen voor de verrekening tussen swv’en bij grensverkeer, CDA en D66 willen dat de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs gestimuleerd wordt. Met de verbeterpunten die de minister eerder formuleerde, worden er hoge eisen aan het onderwijsveld in het algemeen en de swv’en in het bijzonder gesteld.

De VO-raad heeft zich bij de evaluatie sterk gemaakt voor doorontwikkeling van passend onderwijs en geen omslag in het ingezette beleid. Dat de motie van GroenLinks, waarin wordt gevraagd om onderzoek naar andere vormen van samenwerking, niet is aangenomen geeft wel aan dat ook de Tweede Kamer door wil met samenwerkingsverbanden. Daarbij zal verbeterpunt 24 zeker nodig zijn: de voortzetting van Steunpunt Passend Onderwijs bij de PO-Raad en VO-raad.

Uitwerking plannen en moties

De komende maanden worden de verbeterplannen en de aangenomen moties verder uitgewerkt. Alle ingediende moties bij het notaoverleg over Passend onderwijs zijn in te zien op de website van de Tweede Kamer.