Oproep aan Kamer: ‘Zet in op gelijke positie praktijkgerichte programma's binnen gl en tl’

17 april 2024

De praktijkgerichte programma’s (pgp’s) die vmbo-scholen momenteel als nieuw vak mogen invoeren binnen de gemengde of theoretische leerweg, hebben een verschillende positie binnen deze twee leerwegen. Dit is in het nadeel van leerlingen in de gl. In aanloop naar een Tweede Kamerdebat over het vmbo op 24 april, vragen de VO-raad, SPV en Platform-TL daarom aan de Kamer om zich hard te maken voor maatregelen die deze ongelijke positie opheffen.

Oorspronkelijk was het plan om de praktijkgerichte programma’s onderdeel te maken van een nieuwe leerweg vmbo, waarbij de gl en tl zouden worden samengevoegd. Echter, onder de vorige minister is een besluit om deze nieuwe leerweg in te voeren uitgesteld, en is de invoering van de pgp’s hiervan losgekoppeld. Deze praktijkgerichte programma’s worden nu in beide leerwegen op verschillende wijze ingevoerd en krijgen hierbinnen een andere invulling.

Zo moeten leerlingen in de gl naast het praktijkgerichte programma nog twee beroepsgerichte keuzevakken volgen. Dit maakt dat zij een beroepsgericht programma volgen van 520 uur tegen 320 uur in de tl. Daarnaast moeten zij verplicht profielgebonden vakken volgen (horend bij hun pgp) terwijl tl-leerlingen dit niet hoeven. Tenslotte is in de gl het praktijkgerichte vak opgenomen in het profieldeel, als alternatief van het profielvak. Dit profielvak is echter niet te kiezen als extra vak voor het doorstroomrecht naar de havo, zo is geregeld bij het bepalen van de doorstroomvoorwaarden in de gl. In de tl telt ditzelfde praktijkgerichte vak, als onderdeel van de te kiezen vrije keuzevakken in het vrije deel, wél mee in het doorstroomrecht. Hierdoor moeten leerlingen uit de gl die door willen stromen naar de havo een extra avo-vak volgen en afsluiten (bovenop het toch al zwaardere programma), wat hun doorstroommogelijkheden beperkt.

Ontheffing

De VO-raad, SPV en Platform-TL zijn groot voorstander van de invoering van praktijkgerichte programma’s, maar vinden het onwenselijk dat zo een ongelijke positie wordt gecreëerd voor leerlingen in de gl. Ook leidt het tot een ongelijk speelveld voor vmbo-scholen die alleen een gl-licentie hebben en geen tl-licentie. Het gaat hier om vrijwel alle vmbo-groen-scholen, om scholen die het profiel Maritiem en Techniek aanbieden en enkele gl-scholen met andere profielen.

We zien ook dat gl-scholen die in de huidige pilotfase een pgp aanbieden, vanwege deze ongunstige situatie gaan stoppen met het aanbieden van pgp’s.

Daarom roepen de partijen de Kamerleden in een brief op om in het belang van leerlingen blijvend in te zetten op één leerweg voor gl en tl. Voor de korte termijn vragen wij de Kamer om erop in te zetten dat leerlingen van de betreffende gl-scholen een ontheffing krijgen. Dit betekent dat de leerlingen van een gl-school dezelfde mogelijkheden krijgen als binnen de tl. Daarmee wordt voor deze gl-scholen de drempel om een pgp aan te bieden weggenomen en wordt het voor meer leerlingen mogelijk een pgp te volgen.

Deze kwestie hebben wij al eerder onder de aandacht gebracht bij het ministerie als reactie op de internetnetconsultatie over de positie van de pgp’s in gl en tl.

Update 25 april: Het debat over het vmbo dat op 24 april gepland stond, is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.