Oproep aan politiek tegen toenemende verschillen tussen scholen door ouderbijdrage

02 juni 2023

Een brede coalitie van onderwijsorganisaties* roept de politiek op het funderend onderwijs betaalbaar te houden voor alle ouders en extra activiteiten op alle scholen mogelijk te blijven maken. Dit staat in een brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Hierin wordt gepleit om devices op te nemen in de wet leermiddelen, de ouderbijdrage in het po af te schaffen en nader onderzoek te doen in het vo. Woensdag 7 juni debatteert de kamercommissie over kansengelijkheid in het funderend onderwijs.

Devices vergoeden door overheid

De coalitie van onderwijsorganisaties is voorstander van het verruimen van de wettelijke definitie van leermiddelen. Idealiter gaan devices (laptops/tablets) ook onder de Wet gratis schoolboeken vallen. Daarmee wordt de rekening voor de tegenwoordig onmisbare laptop of tablet niet langer grotendeels bij ouders neergelegd.  

Grotere verschillen tussen scholen en verschraling aanbod

Sinds de invoering van de nieuwe regels omtrent de ouderbijdrage ziet de VO-raad de verschillen in aangeboden activiteiten tussen scholen toenemen. Alle leerlingen mogen nu altijd meedoen met de activiteiten, ook als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben. Scholen zien hierdoor hun inkomsten uit de ouderbijdrage vaak teruglopen. Op scholen met veel ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, is dit effect het sterkst. Deze scholen moeten hun aanbod beperken of zelfs afschaffen. De waarschuwing van de VO-raad dat met invoering van de Wet vrijwillige ouderbijdrage de verschillen tussen scholen groter worden met negatieve gevolgen voor juist de leerlingen van minder draagkrachtige ouders wordt nu de praktijk bewezen. 

Afschaffen ouderbijdrage

Voor het basisonderwijs pleiten de organisaties concreet ook voor het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage en het tegelijkertijd ophogen van de lumpsum.  

In het voortgezet onderwijs ligt dit een stuk ingewikkelder. Hier liggen de gevraagde bedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage hoger dan in het po, zijn er grotere verschillen tussen scholen en is er een breed scala aan activiteiten die georganiseerd worden. Beter zicht op de bestaande situatie maakt het gesprek over de wenselijkheid van de gevraagde bedragen en de georganiseerde activiteiten beter mogelijk. In het vo zou ‘de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs’ een goed uitgangspunt zijn, waarbij het allereerst van belang is dat de verschillen tussen scholen niet groter worden, zoals nu het geval is.

*De organisaties die de brief hebben ondertekend zijn: Vereniging Openbaar Onderwijs, Ouders & Onderwijs, Reformatorische Oudervereniging, Voor Werkende Ouders, Oudervereniging Balans, LAKS, VOS/ABB, VO-raad, PO-Raad, CNV Onderwijs, AOb, Leerlingenbelang VSO