Prestatieboxmiddelen (deels) voortgezet in 2023

12 januari 2023

De prestatieboxmiddelen voor strategisch personeelsbeleid (SHRM) en voor het voorkomen van thuiszitten blijven ook in 2023 voor 50% ongewijzigd beschikbaar voor de vo-sector. Het ministerie van onderwijs heeft de VO-raad hierover uitsluitsel gegeven. Over de andere helft van de middelen overleggen we dit voorjaar met minister Wiersma. [Update eind juni: nog steeds geen duidelijkheid]

De prestatieboxmiddelen komen nog uit het sectorakkoord in 2014 en waren tot 2020 gekoppeld aan prestatie-afspraken. Na het aflopen van dit akkoord is het geld voor behaalde afspraken structureel geworden. Niet alle doelen van het sectorakkoord zijn behaald. Over de niet-behaalde doelen zijn nieuwe afspraken gemaakt inclusief financiering tot en met kalenderjaar 2022. Besturen ontvangen per jaar € 88 miljoen voor strategisch personeelsbeleid (shrm), € 20 miljoen voor het voorkomen van het thuiszitten en € 9 miljoen voor het voorkomen van onnodig zittenblijven. In het laatste geval betrof het een subsidieregeling.

Hoewel niet alle doelen voor de versterking van strategisch personeelsbeleid zijn behaald, laten recente onderzoeken zien dat er op scholen in het vo duidelijke en positieve ontwikkelingen op dit vlak plaatsvinden. Minister Wiersma heeft besloten om de regeling met één jaar te verlengen, met 50% van het budget. De minister heeft aangegeven in het voorjaar met de VO-raad in gesprek te willen over het vervolg, mede in het licht van de lerarenstrategie.

Middelen verwacht in mei 2023

De afspraak over 50% van het geld voor strategisch HRM komt neer op € 44 miljoen voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om een bedrag per leerling van ongeveer € 49,50. Naar verwachting komt dit bedrag in mei 2023 beschikbaar en via de reguliere SHRM-regeling uitgekeerd.

Inmiddels is ook duidelijk dat dezelfde afspraken zijn gemaakt voor de € 20 miljoen voor het voorkomen van thuiszitten. Hiervan blijft 50% beschikbaar met dezelfde doelstelling als voorheen. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 11,15 per leerling. De besteding van de overige 50% wordt betrokken in gesprek met minister Wiersma dat in het voorjaar gaat plaatsvinden.

Handvatten om aan de slag te gaan

Om strategisch personeelsbeleid naar een hoger plan te brengen is begin 2021 een stappenplan strategisch personeelsbeleid (HRM) 2021-2022 ontwikkeld. Dit biedt besturen overzicht en handvatten zodat zij zelf met de verdere versterking van hun strategisch personeelsbeleid en de besteding van de prestatieboxmiddelen aan de slag kunnen gaan.
Verder hebben Voortgezet Leren en de VO-academie verschillende (professionaliserings)activiteiten, instrumenten en handvatten beschikbaar voor schoolleiders en bestuurders om werk te maken van strategisch hrm. Overige inspiratie op het onderwerp is te vinden in de praktijkvoorbeelden van Voortgezet Leren en VO-praat van de VO-academie.  

Tot slot:
In de tweede helft van januari zal de derde sectorbrede meting van het monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid VO plaatsvinden door de Universiteit Utrecht. Eerdere metingen vonden plaats in 2018 en 2020. Het onderzoek vindt plaats onder bestuurders, schoolleiders en leraren. Hiervoor zullen zij een uitnodiging ontvangen. Om beter zicht te krijgen op krijgen op de doorwerking en implementatie van het personeelsbeleid en de ontwikkeling in de sector is een hoge respons van belang. We roepen u dan ook op om deel te nemen en collega’s in school te attenderen op de uitnodiging.