Project regionale samenwerking van start

17 januari 2019

Om scholen te faciliteren bij het tot stand brengen van structurele, succesvolle regionale samenwerking, heeft de VO-raad een nieuw project opgezet, dat deze maand van start is gegaan. Als schoolbestuurder kunt u onder meer bij dit project terecht voor advies, informatie en inspiratie. Ook wordt vanuit het project bijvoorbeeld collegiale uitwisseling tussen bestuurders georganiseerd. De focus van het project ligt op samenwerking rond krimp.

Actuele ontwikkelingen maken het noodzakelijk voor schoolbesturen om met elkaar samen te werken. In de komende jaren gaat het voortgezet onderwijs met gemiddeld 12% krimpen; in sommige regio’s loopt dit percentage naar verwachting op tot boven de 30%. Scholen zijn dan minder kwetsbaar als zij met andere (onderwijs)partijen in de regio samenwerken om kwalitatief goed onderwijs en een breed aanbod beschikbaar te houden. Ook andere ontwikkelingen vragen om een dergelijke samenwerking. Het project regionale samenwerking wil scholen faciliteren op dit vlak. Het project komt voort uit de ambitie ‘Partnerschap in de regio’ uit het geactualiseerde sectorakkoord, en loopt door tot tenminste eind 2020.

Wat kunt u van het project verwachten?

Een belangrijk onderdeel van het project regionale samenwerking is de maatwerkaanpak krimpregio’s. Deze aanpak bestaat bijvoorbeeld uit het organiseren van collegiale uitwisseling tussen bestuurders in een vergelijkbare situatie en de inzet van ledenadviseurs uit een pool krimp & regionale samenwerking.

Deze ledenadviseurs zijn vo-bestuurders die ervaring hebben met leerlingendaling. Zij kunnen met u meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen en de te nemen stappen. Ook kunnen zij een bestuurlijk tafel in uw regio faciliteren of met uw raad van toezicht in gesprek over de noodzaak om - samenwerkingsgericht - in actie te komen voor behoud van dekkend onderwijsaanbod in de regio. 

De werving van de ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking is deze week gestart en de pool zal in maart van start gaan.

Naast deze maatwerkaanpak krimpregio’s zal er vanuit het project ook informatie worden gedeeld over mogelijke samenwerkingsvormen, good practices en over het starten en continueren van succesvolle regionale samenwerking.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek over de inzet van een ledenadviseur krimp & regionale samenwerking, dan kunt u mailen naar regionalesamenwerking@vo-raad.nl of contact opnemen met Dea Mooij (projectleider regionale samenwerking, 06 30 211 456).

Zie voor actuele informatie over het beschikbare ondersteuningsaanbod de themapagina 'Krimp in het vo'.