Protocollen centraal examen 2024 beschikbaar

21 maart 2024

De protocollen centraal examen 2024 zijn gepubliceerd, met daarin opgenomen de adviestabel 'Opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector'.

In de protocollen staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt. Met het ter beschikking stellen van deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bij het opstellen van de protocollen is uitgegaan van de situatie zoals die bekend was op 21 maart 2024.

Zie ook de website Examenblad.nl: mededelingen over de eindexamens 2024 (Septembermededeling en Maartaanvulling CvTE). Wat ten opzichte van de Septembermededeling is aangevuld, is blauw gemarkeerd. Dit betreft onder meer informatie over examens met testcorrectie en over het tweede tijdvak. Ook is de activiteitenplanning aangevuld met uiterste data voor het melden van fouten in opgaven en correctievoorschriften aan de Examenlijn.


Aandachtspunten

Dit jaar willen we wijzen op de volgende specifieke aandachtspunten:

Kopiëren/scannen examenwerk 

Sterk aanbevolen wordt na te denken over de wijze waarop de school het examenwerk kan kopiëren/scannen. Hiermee wordt een back-up gecreëerd voor het geval examenwerk niet of niet tijdig op de juiste plek is. Daarnaast is een kopie vaak nuttig bij overleg tussen de eerste en tweede corrector. In paragraaf 2.7 van de protocollen is een aantal overwegingen en aandachtspunten op dit vlak opgenomen voor scholen.

Optimaal benutten correctietijd

Van groot belang zijn maatregelen om de beschikbare correctietijd voor docenten zo goed mogelijk te gebruiken. Hier ligt een rol voor alle betrokkenen, van bevoegd gezag tot schoolleiding en docenten. In overleg met diverse partijen is weer een adviestabel 'Opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2024' opgesteld. Hierin staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd is.

De adviestabel betreft tijdvak 1. De tabel is opgesteld met en door FvOV en vakverenigingen. Gebruik ervan wordt sterk aangeraden. Voor tijdvak 2 is er geen tabel.

Update: De datum voor het toesturen van het examen Nederlands vwo naar de tweede corrector, is in de adviestabel aangepast naar 31 mei. Dit is gedaan omdat het CvTE het correctievoorschrift voor dit examen later gaat publiceren, namelijk op 17 mei.

Verzendproces

‚ÄčMet PostNL zijn maatregelen besproken om te zorgen dat het verzendproces zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Dit vraagt actie van PostNL, maar ook van scholen. In paragraaf 2.7 wordt een aantal aandachtspunten benoemd als het gaat om het verzenden en het ontvangen van examenwerk.

Geschillen

Tot slot willen we wijzen op de recent verschenen ‘Handreiking voor de bestuurder: hoe te handelen inzake een geschil bij of na de vaststelling van de score voor het centraal examen’.
 

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kan je terecht bij de helpdesk van de VO-raad.