Raden willen in gesprek met minister Slob over lerarenregister

22 november 2017

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden verzoeken in een brief aan de minister voor OCW het gesprek hierover aan te gaan. Op dit moment gaat de aandacht naar de mening van de raden niet naar de goede dingen en dreigt het lerarenregister vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. De Onderwijsraad beschrijft die (dreigende) ontwikkeling in zijn recente advies.

Scholen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs merken dagelijks dat draagvlak voor het lerarenregister onder leraren ontoereikend is. Veel scholen zijn gestart met de gegevenslevering voor het register, maar wijzen op de complexe wet- en regelgeving in het kader van de benoemingsgrondslagen en op (de risico’s van) een forse toename van de administratieve lasten. Ook de onduidelijke en trage totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen leiden tot veel vragen onder leraren, scholen en besturen, zo bemerken wij in signalen van onze achterban.
 
Wil het nieuwe kabinet een succesvol lerarenregister, dan vraagt dit een sterk en breed draagvlak onder scholen en leraren. Een register waar de leraar zich door aangesproken voelt en dat aansluit bij de schoolpraktijk zijn noodzakelijke voorwaarden. Deze voorwaarden ontbreken momenteel. De sectorraden willen daarom in gesprek met minister Slob. Op deze manier kan het onderwijs bezien hoe van het register alsnog een succesvol instrument voor bekwaamheidsonderhoud kan worden gemaakt en over randvoorwaarden die van belang zijn voor een geslaagde implementatie van het lerarenregister.

Lees de brief van de Sectorraden. 
Meer lezen over het lerarenregister of het advies over het Besluit lerarenregister van de Onderwijsraad.