Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022 bekend

06 april 2022

Het kabinet heeft, net zoals in 2021, extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te doen.

De toekenning van de extra middelen is vastgelegd in de Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022. De regeling wordt uitgekeerd in het najaar van 2022 op basis van het definitieve aantal ingeschreven eindexamenkandidaten.

De compensatie bestaat uit twee onderdelen:

 1. Vergoeding voor medewerkers in de regio Midden
  Scholen en instellingen in de regio Midden ontvangen een bedrag per eindexamenkandidaat om medewerkers te vergoeden voor werkzaamheden in de eerste week van de zomervakantie. De vakantie van regio Midden begint als eerste waardoor werkzaamheden in de vakantie plaatsvinden. Deze compensatie vanuit het Rijk is vergelijkbaar met de compensatie die vorig jaar beschikbaar was voor de regio Noord.

  De ‘compensatie regio Midden’ voor scholen is € 173 per eindexamenleerling.
   
 2. Vergoeding voor medewerkers voor extra werklast vanwege een derde tijdvak op school en de tweede herkansingsmogelijkheid.
  Deze middelen zijn voor de nodige extra personele inzet voor het organiseren, begeleiden en corrigeren van het derde tijdvak en de tweede herkansingsmogelijkheid voor eindexamenkandidaten.

  Anders dan in 2021, waar sprake was van een vast tarief per eindexamenleerling en variabel tarief per tweede herkanser, wordt nu als compensatie alleen een vaste tarief per eindexamenleerling gehanteerd.

  Reden hiervoor is dat het werkelijk aantal tweede herkansers in 2021 veel lager was dan toen in de berekeningen rekening mee werd gehouden. Door nu uit te gaan van een meer realistisch verwachtingscijfer van het aantal 2e herkansers kent de regeling een beperkte versobering maar maakt het de regeling eenvoudiger en makkelijker uitvoerbaar waarbij scholen ook direct weten over welk bedrag zij kunnen beschikken.

  De ‘compensatie extra werklast’ voor scholen is € 91 per eindexamenleerling.
   

Convenant

Om de compensatie om te zetten naar een vergoeding voor de medewerkers is door sociale partners opnieuw een convenant opgesteld.

Belangrijkste punten hierin:

 • een vaste beschikbaarheidsvergoeding, gecombineerd met een vergoeding voor het aantal gewerkte dagen in de vakantie voor de regio Midden;
 • een ruime mogelijkheid tot eigen invulling door de scholen voor de vergoeding aan medewerkers inzake de extra werklast;
 • instemming (P)MR voor de keuzes door de school
   

Uitbesteding aan vavo-instelling

Voor examenkandidaten die door een reguliere vo-school zijn uitbesteed aan de vavo-instelling en waarbij de kandidaat dus staat ingeschreven bij het reguliere vo, ontvangt het bevoegd gezag van het reguliere vo voor de kandidaten de compensatie.
Het is aan het bevoegd gezag van het reguliere vo om de middelen die zij ontvangen voor de uitbestede kandidaten over te maken aan de desbetreffende vavo-instelling.

Voor de kandidaten die direct staan ingeschreven op de vavo-instellingen ontvangen deze vavo-instellingen ook rechtstreeks de van toepassing zijnde compensatiebedragen.