Regeling SHRM voor 2024 gecontinueerd; wijziging vanaf 2025

28 september 2023

Medio augustus 2023 heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt dat de ‘Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding startende leraren & schoolleiders en verzuim’ (voorheen prestatieboxmiddelen) voor de laatste vijf maanden van 2023 wordt voortgezet. In 2022 had minister Wiersma aangekondigd dat hij de helft van deze middelen in 2023 wilde inzetten voor de vorming van de Onderwijsregio's. De VO-raad heeft toen aangegeven dat daarover eerst overleg moest zijn voordat er andere afspraken gemaakt kunnen worden.

De VO-raad is afgelopen periode met OCW in gesprek geweest over de verdere toekomst van deze regeling-SHRM. Op basis van de gesprekken die we nu hebben gevoerd met OCW is afgesproken dat de huidige regeling voor 2024 wordt gecontinueerd en dat vanaf 2025 50% van de middelen naar de nieuwe 'Regeling-onderwijsregio's' gaat. In  totaal gaat het jaarlijks om een bedrag van 88 miljoen euro. Besturen kunnen in de begroting van 2024 dus rekenen op een bedrag van 104,05 euro per leerling en in de begroting vanaf 2025 op de helft. De andere helft komt dan beschikbaar via samenwerking in de onderwijsregio.

In de tweede helft van 2024 wordt op basis van de feitelijke effecten van de huidige regeling en de inzet/opbrengsten van de onderwijsregio’s bezien wat na 2025 een verstandige route is voor de resterende prestatieboxmiddelen (verlenging regeling, lumpsum of anders). 

Als basis voor het gesprek over het vervolg van deze regeling benut de VO-raad onder andere de uitkomsten van het monitoronderzoek naar de stand van zaken van strategisch personeelsbeleid in het vo (Universiteit Utrecht, 2023). Hieruit blijkt dat het niveau van strategisch personeelsbeleid ruim voldoende tot goed is, maar dat de doorontwikkeling en doorwerking van het beleid in veel scholen stagneert. Blijvende inzet van bestuurders en schoolleiders om het strategisch personeelsbeleid daadwerkelijk in de school te laten landen is noodzakelijk. 

Bij de gesprekken met OCW trekt de VO-raad samen op met de PO-Raad. De po-sector heeft namelijk een vergelijkbare regeling ('Regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders', kortweg PBSS). De VO-raad heeft zich samen met de PO-Raad hard gemaakt dat een groot deel van het budget dat jaarlijks is gemoeid met de Regeling-SHRM en Regeling-PBSS ook na 2024 structureel beschikbaar blijft voor de sector.

Vanuit de VO-raad blijven wij schoolbesturen, schoolleiders en HR-functionarissen ondersteunen om strategisch personeelsbeleid op een (nog) hoger plan te brengen. Hiervoor zijn tools, informatiebronnen en tips beschikbaar, waaronder een stappenplan dat als handvat kan dienen om zelf uitvoering te geven aan de verdere versterking van het strategisch personeelsbeleid.