Regeling werkdrukmiddelen 2023 gepubliceerd

09 februari 2023

Voor 2023 zijn de tarieven per leerling voor de bekostiging van werkdrukmiddelen bekend gemaakt. Anders dan in het eerste jaar (2022) waar één tarief per leerling van toepassing was, wordt voor het beroepsgericht onderwijs een hoger bedrag per leerling gehanteerd dan in het algemeen vormend onderwijs.

In het huidige overgangsjaar 2022-2023 kan gebruik gemaakt worden van de keuze om de extra persoonlijk budget-uren, die betrekking hebben op deze werkdrukmiddelen, uit te betalen. Bij de toekenning aan medewerkers van deze individuele werkdrukmiddelen bleek regelmatig dat, voor scholen met leerlingen in het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van het vbo, de bekostiging niet toereikend was om de kosten te dekken.

Oorzaak is dat er kleinere klassen zijn in het beroepsgericht- en praktijk onderwijs. Daardoor is een hoger bedrag per leerling nodig om gelijke activiteiten te kunnen ondernemen voor de werkdrukverlichting voor de medewerker. Om die reden ligt het bedrag in het beroepsgericht onderwijs 1,5 keer zo hoog als in het algemeen vormend onderwijs.

Tarief in euro's  
301,16 per leerling in het algemeen vormend onderwijs (avo)
451,75 per leerling in het beroepsgericht onderwijs (vbo3-4/pro)

 

Omdat het avo tarief nu € 20,79 per leerling lager is dan het tarief uit 2022 kan dit zorgen voor een iets lagere bekostiging indien een school geen leerlingen heeft in vbo3-4/pro. Indien in de begroting van 2023 is gerekend met het tarief van 2022 heeft dit dus een negatief effect.

De helft van de middelen (€ 150 miljoen) wordt verstrekt ten behoeve van individuele werkdrukverlichting voor onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel. In de cao is afgesproken dat deze middelen worden benut om het basisbudget ten behoeve van werkdruk of duurzame inzetbaarheid met 40 uren te verhogen van 50 naar 90 uur per persoon per jaar.

Het andere deel (€ 150 miljoen) wordt verstrekt ten behoeve van een collectieve aanpak op de scholen voor de verlichting van werkdruk. Het schoolbestuur, de leraren en het onderwijsondersteunend personeel zijn hierbij gezamenlijk aan zet en gaan met elkaar in overleg over het nemen van maatregelen om de werkdruk te verminderen.

Met gebruikmaking van XBRL dient het bevoegd gezag zich te verantwoorden over de besteding van de middelen voor verlichting van werkdruk. Hen wordt bijvoorbeeld gevraagd waaraan de middelen voor de collectieve aanpak zijn besteed (bijvoorbeeld aan personeel, materieel of professionalisering) of waar globaal de individuele keuze-uren voor zijn gebruikt (bijvoorbeeld vermindering van taken).

Publicaties Voion over collectieve werkdrukmiddelen

Praktijkvoorbeeld Porta Mosana College
Hoe verdeel je de collectieve werkdrukmiddelen in de school? Hoe bepaal je samen waar de prioriteiten liggen? Hoe kom je tot de best passende keuzes? En hoe zorg je voor betrokkenheid onder de medewerkers? Rector Tim Neutelings en mr-leden Sandra Hommen en Linda Hayes vertellen hoe het Porta Mosana College in Maastricht dit aanpakt.

GMR van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
In deze bijdrage aandacht voor de wijze waarop door de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (pgmr) van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ondersteuning wordt aangeboden voor de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen op de verschillende OMO-scholen.

Overzicht praktijkervaringen met collectieve werkdrukmiddelen
Tijdens de regionale voorlichtingsbijeenkomsten die Voion heeft georganiseerd om scholen te informeren over de collectieve werkdrukmiddelen in de CAO VO, was er duidelijk veel behoefte aan praktijkvoorbeelden. Voion heeft een aantal voorbeelden samengevat en op een rij gezet. Deze voorbeelden zijn te gebruiken als inspiratie voor maatregelen die mogelijk tot werkdrukverlichting kunnen leiden in de eigen situatie.