Regionale bijeenkomsten programma onderwijshuisvesting

21 maart 2024

Het ministerie van OCW zet in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG een meerjarig programma onderwijshuisvesting (POHV) op. Dit programma geeft opvolging aan een aantal aanbevelingen uit het IBO onderwijshuisvesting, namelijk: breng de basis in beeld, gebruik de voordelen van meer standaardisatie en organiseer meer kennisontwikkeling en professionaliteit rond de huisvestingsopgave.

Kenniscentrum Ruimte-OK organiseert regiobijeenkomsten om meer toelichting te geven bij het POHV en op te halen welke lessen uit het land zich lenen om door te ontwikkelen tot bewezen standaarden. Iedereen die te maken heeft met onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs is van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomsten.

Doelstelling programma onderwijshuisvesting (POHV)

Het programma beoogt voor te bereiden op de versnelling die nodig is in het aanpakken van alle verouderde, slechte schoolgebouwen. Het programma wordt in cocreatie met de sector zelf vormgegeven. Het programma faciliteert, ondersteunt en stimuleert schoolbesturen en gemeenten in samenwerking met de markt om meer integraal en programmatisch te werk te gaan bij de onderwijshuisvestingsopgave. De ambitie is dat in 2050 alle schoolgebouwen (onderwijs)adaptief, gezond, inclusief, duurzaam en betaalbaar in de exploitatiefase zijn. Het inzetten van de versnelling vereist echter ook extra middelen vanuit het rijk voor de integrale opgave. Die blijven vooralsnog uit, afgezien de middelen die vrijgekomen zijn voor het innovatieprogramma onderwijshuisvesting vanuit het groeifonds.

Data en locatie

22 mei van 13:00 uur tot 17:00 uur - Zwolle

29 mei van 13:00 uur tot 17:00 uur - Utrecht

5 juni van 13:00 uur tot 17:00 uur - Eindhoven