Rekentoets definitief afgeschaft

01 juli 2020

De Eerste Kamer heeft op 30 juni jl. de wet ‘Afschaffing rekentoets’ aanvaard. Deze wet treedt hiermee per direct – met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019 – in werking. Dit betekent dat de centrale rekentoets definitief verleden tijd is. Rekenen dient te worden geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde te worden getoetst. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf komend schooljaar een apart schoolexamen rekenen.

De VO-raad heeft zich altijd verzet tegen de centrale rekentoets omdat deze onevenredig zwaar meetelde in de slaag-zakregeling en daarmee te bepalend werd voor het wel of niet halen van het diploma. Belangrijk is wel dat nu de rekentoets als instrument is afgeschaft, scholen structureel aandacht blijven geven aan het onderhouden van de rekenvaardigheden van alle leerlingen. De VO-raad meent dat dit met de nu aangenomen wet kan worden gerealiseerd.

Belangrijk is dat scholen voldoende tijd en ondersteuning krijgen om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan de wet. Zie hiervoor ook de pagina ‘Praktijk & ondersteuning’