Wet afschaffen Rekentoets aangenomen in Tweede Kamer

23 april 2020

De Tweede Kamer heeft op 22 april 2020 ingestemd met het wetsvoorstel dat het afschaffen van de rekentoets regelt. Als de Eerste Kamer ook instemt, wordt de centrale rekentoets met terugwerkende kracht (per augustus 2019) afgeschaft. Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolexamen rekenen.

Slob gaf in het wetgevingsoverleg aan dat hij de discussies over de rekentoets wil afsluiten en wees erop dat het rekenonderwijs uiteindelijk in de scholen moet plaatsvinden. Hij ziet "een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de dalende lijn om te buigen in goede rekenresultaten". Slob verwees in dat verband naar de handreiking die door SLO is opgesteld en naar de itembank die beschikbaar is.

In het wetgevingsoverleg voorafgaand aan de stemming, constateerden veel partijen dat het belangrijker is in te zetten op goed rekenonderwijs dan op een (ondeugdelijke) rekentoets. Zo concludeerde Heerema (VVD) dat het rekenonderwijs niet beter is geworden, het rekenniveau niet hoger en dat de rekentoets niet het gewenste effect heeft gehad en het doel mist. Van groot belang is en blijft aandacht voor rekenonderwijs en daar wil de VVD op inzetten. Ook werd gememoreerd dat de centrale rekentoets vaak een oneerlijke drempel vormde.

Vergelijking van landelijke gegevens van PISA

Op een vraag van Heerema over het vergroten van de vergelijkbaarheid van PISA-gegevens onderling en de deelname van scholen aan PISA zegde Slob toe dat de Kamer voor het zomerreces een overzicht zal ontvangen over mogelijkheden om de landelijke gegevens van PISA te vergelijken. Nu kunnen deze cijfers worden gebruikt om de trend voor Nederland te achterhalen en is een vergelijking met andere landen niet goed mogelijk. Als de Kamer dat wel zou willen kan dat ten koste gaan van het inzicht in de trend in Nederland zo gaf Slob hij aan. Het toegezegde overzicht moet informatie geven over de voor- en nadelen van beide aanpakken.

Het ministerie van OCW zal scholen per brief informeren over de afschaffing van de rekentoets.