Uitkomsten benchmark 'Overhead in het vo 2016-2017' gepubliceerd

23 mei 2018

De gemiddelde overhead binnen vo-instellingen bedroeg in het schooljaar 2016-2017 20,1%. Dit blijkt uit een benchmarkonderzoek onder scholen naar de overhead in het vo, dat op initiatief van drie vo-besturen in 2017 is uitgevoerd en waarvan de uitkomsten nu zijn gepubliceerd. Schoolbesturen kunnen de uitkomsten van het onderzoek vergelijken met de cijfers van hun eigen organisatie en gebruiken om bewuste keuzes te maken over hoe zij zelf middelen inzetten.

Overhead binnen organisaties is een thema waar voortdurend aandacht naar uitgaat, zowel vanuit externe kanalen, zoals de media en politiek, als interne kanalen, zoals een raad van toezicht en (G)MR. Met dit benchmarkonderzoek is de overhead in het vo voor het schooljaar 2016-2017 in kaart gebracht.

De uitkomsten van de benchmark zijn niet direct te kwalificeren als goed of slecht. De juiste omvang van overhead is immers moeilijk te bepalen; dit kan per branche, bestuur en school verschillen. Doel van de initiatiefnemers is vooral om het doelmatigheidsbesef bij schoolbesturen/scholen te vergroten. De uitkomsten kunnen hen helpen bewuste keuzes te maken over hoe middelen binnen de organisatie worden ingezet.

De uitkomsten van de benchmark zijn ook uitvoerig teruggekoppeld aan de deelnemende scholen, en vooral de discussie erover binnen de eigen organisatie heeft hen veel extra inzichten opgeleverd.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Als de kosten van de overhead, inclusief die voor uitbesteed werk, worden afgezet tegen de totale aan het personeel gerelateerde kosten van de organisatie, bedraagt het gemiddelde percentage overhead binnen vo-instellingen 20,1%. 
  • Directie/management, facilitaire zaken, onderwijsspecifieke overhead, informatisering en automatisering en financiën en control hebben het grootste aandeel in de totale kosten. Gemiddeld bestaat 7,2% van de totale kosten uit directie/management, 4,4% uit facilitaire zaken, 1,9% uit onderwijsspecifieke overhead, 1,5% uit informatie en automatisering en 1,4% uit financiën en control.
  • De gemiddelde overhead binnen vo-instellingen is in 2016 in vergelijking met 2013 gelijk gebleven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van overhead binnen de categorieën facilitaire zaken, financiën en control en onderwijsspecifiek personeel. Daarentegen is de overhead binnen directie/management in 2016 t.o.v. 2013 toegenomen van 6,8% naar 7,2%.  
     
Als wordt gekeken naar de instellingsgrootte, kan het volgende worden geconcludeerd:
 
  • Hoewel de middelgrote instellingen over het algemeen een grotere overhead hebben, zijn de verschillen tussen kleine, middelgrote en grote instellingen niet substantieel en kan geconcludeerd worden dat de omvang van de organisatie geen belangrijke invloed heeft op de omvang van de overhead op totaalniveau.
  • Middelgrote instellingen hebben een relatief grote overhead in de categorie directie/management in vergelijking met kleine en grote instellingen. Daarentegen hebben zij het laagste percentage overhead binnen de categorie facilitaire zaken.
  • Kleine instellingen hebben een relatief grote overhead binnen facilitaire zaken in vergelijking met middelgrote en grote instellingen.
     

Lees het benchmarkrapport 'Overhead in het vo 2016-2017' met alle uitkomsten.

Cijfers vergelijken met die van de eigen organisatie

Als bijlage bij het rapport is een invulsheet beschikbaar. Hiermee kan elk bestuur de cijfers van de eigen organisatie vergelijken met de gepresenteerde cijfers in het rapport.

Over het onderzoek

Het benchmarkonderzoek naar overhead in het vo wordt georganiseerd door schoolbesturen. Ditmaal waren dit: Alliantie VO, Scholengroep Over- en Midden-Betuwe(SGOMB) en Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Aan dit onderzoek hebben 24% van de vo-instellingen meegedaan. Gelet op dit aantal deelnemende instellingen en de variëteit ervan, kan het onderzoek als representatief voor het vo worden beschouwd.