Rutte III doet geen boter bij de vis

11 oktober 2017

Het op 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord van Rutte III bevat, afgezien van een investering in technisch onderwijs, geen investeringen in het vo. De investering van 100 miljoen euro voor techniek onderwijs is belangrijk, maar geldt voor een relatief kleine groep leerlingen. Daartegenover staat een dreigende bezuiniging van 183 miljoen euro die de onderwijssector als geheel boven het hoofd hangt. Naar rato zou die voor het voortgezet onderwijs een min van 50 miljoen kunnen betekenen.

Inhoudelijk wordt het voortgezet onderwijs door het nieuwe kabinet gesteund in de richting die de afgelopen jaren is ingeslagen. Zo wil het kabinet onderzoek doen naar de invoering van een maatwerkdiploma. Ook komen er bijvoorbeeld experimenten met ‘tussenscholen’ voor kinderen tussen de tien en veertien jaar oud. Deze plannen sluiten aan bij de ambitie van scholen om onderwijs beter te laten aansluiten op individuele behoeften van leerlingen. Er staan echter geen investeringen tegenover en dat doet geen recht aan de inspanningen die in het voortgezet onderwijs dagelijks geleverd worden.

Het kabinet zegt de positie van de leraar te versterken, maar vergeet daarbij de honderdduizend docenten in het vo

Voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller: “Het kabinet wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Meer maatwerk leveren, het curriculum herzien en experimenteren met onderwijsvernieuwing is enorm belangrijk, maar kost tijd. Dagelijks werken docenten en schoolleiders zich een slag in de rondte om dit allemaal te realiseren en het kabinet weigert dit te honoreren. Iedereen weet dat de uitvoering van plannen valt of staat met de mensen in het primaire proces: we hebben voldoende docenten nodig die topkwaliteit kunnen leveren. Het kabinet zegt de positie van de leraar te versterken, maar vergeet daarbij de honderdduizend docenten in het voortgezet onderwijs die aan een miljoen leerlingen lesgeven.”

Lees de onderwijs- en financiële paragraaf uit het regeerakkoord

Lees de analyse van de pensioenparagraaf uit het regeerakkoord

Wat zegt het regeerakkoord over de WWZ?
 

Maatregelen Rutte III

Maatwerk
Er komen experimenten om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden en daarmee toegang te krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Ook start het kabinet een onderzoek naar de voor- en nadelen van een brede invoering van diploma’s met vakken op verschillende niveaus, in combinatie met invoering van een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen. In het regeerakkoord is niets opgenomen over het belang van ict, ook is er geen sprake van investeringen hierin.

Toetsen
De wettelijke basis voor de diagnostische tussentijdse toets wordt geschrapt. De huidige rekentoets vervalt, er komt een alternatief dat uiterlijk in schooljaar 2019-2020 in werking treedt. De toets wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet mee in het vo, wel wordt de toets afgenomen tot het alternatief er is.

Verantwoording
Het nieuwe kabinet slaat een harde toon aan over verantwoording. Wat betreft passend onderwijs stelt het kabinet: ‘om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terechtkomen, komt er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden. Ook gaat het kabinet bekijken of de definitie van een doelmatige besteding van onderwijsmiddelen scherpen kan worden geformuleerd. ‘Dit zou de werking van de lumpsum kunnen verbeteren en tegelijkertijd excessen kunnen voorkomen.’ Daarnaast wil het kabinet dat in de Jaarverslagen doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken inzichtelijk worden gemaakt. Ook moet de verantwoording vooraf beter, om dat te bereiken krijgt de medezeggenschapraad instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting.

Passend onderwijs
Het kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Onderzocht wordt hoe het leerrecht wettelijk kan worden vastgelegd. Het kabinet wil het aantal thuiszitters fors beperken, verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden zullen daartoe een wettelijke verplichte doorzettingsmacht beleggen.

Beroepsonderwijs
Het kabinet stelt structureel 100 miljoen beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo. Het kabinet wil het succes van beroepsopgeleide jongeren vergroten door afspraken om de overgang van vmbo naar mbo te verbeteren en om de mogelijkheden voor leerlingen te scheppen om niveau 1 of 2 binnen het vmbo af te ronden.

Overgang po-vo en brugklas
In overleg met het onderwijsveld wordt gekeken of de eindtoets kan worden vervroegd en/of het eindadvies later worden uitgebracht. Daarmee komt, voorafgaand aan het eindadvies, alle informatie beschikbaar. Scholen krijgen de opdracht om op regionaal een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden, waarbij categorale scholen samenwerken met scholengemeenschappen voor soepele overgangen van leerlingen.

Curriculum
De curriculumherziening wordt doorgezet en wordt in 2019 wettelijk verankerd.

Krimp
De fusietoets in het VO wordt bij krimpproblematiek afgeschaft. De fusie-effectrapportage en de inspraak van de medezeggenschap blijven behouden.