Samenwerkingsverbanden dringen reserves behoudend terug

22 september 2022

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het funderend onderwijs hebben in 2021 hun reserves verder afgebouwd. Dat blijkt uit de derde monitoringsrapportage.

De reserves zijn aanzienlijk minder gedaald dan gepland in het sectorplan en de rapportage van de tweede monitor. De reserves zijn in 2021 geslonken met ongeveer  29 miljoen euro tegenover de geplande afbouw van 62 miljoen. Voor de verminderde afbouw zijn diverse redenen:

  • de sluiting van scholen als gevolg van de coronapandemie waardoor scholen minder mogelijkheden hadden om met de initiatieven van de samenwerkingsverbanden aan de slag te gaan;
  • de extra financiële middelen (NPO) in de sector maakten het extra uitdagend om de middelen vanuit het samenwerkingsverband ook nog eens doelmatig te besteden;
  • het personeelstekort in de sector waardoor geen uitvoering kon worden gegeven aan plannen;
  • de stapeling van negatieve ontwikkelingen die de sector op zich af ziet komen, waardoor samenwerkingsverbanden zich om financieel inhoudelijke redenen genoodzaakt zien hun bestedingsplan aan te passen.
     

Samenwerkingsverbanden houden vast aan de afbouw van reserves maar geven tegelijkertijd aan dat er veel veranderd is sinds het opstellen van hun plannen. Zorgvuldige inzet en doelmatige besteding van middelen vergt meer tijd dan destijds voorzien. Het alsnog toepassen van een generieke korting die de minister heeft geopperd, indien de afbouw van (mogelijk) bovenmatige reserves niet voldoende is, gaat hier volledig aan voorbij.

Bij de derde uitvraag is het plichtsbesef duidelijk bij de samenwerkingsverbanden: allemaal hebben ze gehoor gegeven aan de oproep om inzichtelijk te maken hoever men is met de afbouw van een mogelijke bovenmatige reserve.

Voor het afbouwen van mogelijk bovenmatige reserves is door Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad, verenigd in Werkgroep M23, begin 2021 een sectorplan ontwikkeld. In mei 2021 hebben alle individuele samenwerkingsverbanden een plan bij OCW ingediend om eventueel aanwezige bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Afgesproken is dat de Werkgroep M23 de voortgang van de afbouw zal monitoren.

Advies werkgroep

De werkgroep adviseert de afbouwperiode te verlengen en geen korting toe te passen op de bekostiging van samenwerkingsverbanden. Daarnaast nodigt de werkgroep OCW uit voor een gesprek over de manier van monitoren in 2023. In een volgende monitor wil de werkgroep niet alleen een beeld leveren van de ontwikkeling van de reserves van alle samenwerkingsverbanden samen, maar ook een kwalitatief beeld geven van het mogelijk bovenmatig vermogen van individuele samenwerkingsverbanden.