'Scholen hebben handschoen goed opgepakt en de kwaliteitsborging schoolexaminering versterkt'

12 juni 2019

Minister Slob bevestigde tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 12 juni 2019 de conclusie uit de Kamerbrief dat scholen het afgelopen schooljaar de handschoen zelf hebben opgepakt en op een niet-vrijblijvende manier afspraken hebben gemaakt met de negen actielijnen rondom het schoolexamen.

In het debat was ook aandacht voor de examenperikelen bij VMBO Maastricht in het voorgaande schooljaar. De minister concludeerde dat het herstel van de kwaliteit van de processen voor schoolexamens in Maastricht heel succesvol is verlopen. In bredere zin spraken Kamerleden en de minister hun waardering uit voor het rapport van de Commissie kwaliteit schoolexaminering. Aan het eind van het kalenderjaar verwacht Slob nog het rapport van de Inspectie over het themaonderzoek examens.

Verdwenen examens zijn incidenten volgens minister

De minister maakte duidelijk dat hij in de afgelopen periode zo open mogelijk incidenten op examengebied met de Kamer heeft gedeeld. Op het punt van verdwenen examens (zoals de gestolen postzakken) werden nadrukkelijk Kamervragen gesteld, met name of er geen andere oplossingen zijn voor het verkeer tussen scholen. Kopiëren van examenwerk en/of het digitaliseren van het examenwerk voor verzending naar de 2e corrector kan soelaas bieden voor het geval er een incident plaatsvindt, maar is zeker niet een oplossing die kan garanderen dat er niets meer fout gaat. Symbolisch genoeg bleek er tijdens het AO bij een aantal scholen een storing met het inlezen van de zogeheten N-term, de normering waarmee scholen de uitslag vast kunnen stellen van de examens.

Balans tussen school- en centraal examen

Tijdens het debat was ook de balans tussen schoolexamen en centraal examen aan de orde. Hierbij werd verwezen naar de impact die de kernvakkenregeling en de uitslagregel centraal examen (5,5) hebben op het gewicht dat aan het centraal examen wordt toegekend. De minister wil dat debat graag aangaan, maar wel verbinden aan de curriculumdiscussie die aanstaande is.

Maatwerk en het maatwerkdiploma kreeg in het debat de nodige aandacht. Enerzijds hebben Kamerleden grote waardering voor maatwerk in het onderwijs, anderzijds vrezen Kamerleden onhelderheid aangaande de vraag waar een diploma nu precies voor staat. Wat betreft maatwerk en flexibilisering verwacht de minister aan het eind van het kalenderjaar een onderzoeksrapport over de implicatie van diploma’s met vakken op verschillend niveau. Hij verwacht daarna het gesprek aan te gaan over eventuele verdere ontwikkeling van maatwerk en flexibilisering en wil daarbij ook rekening houden met effecten op doorstroom, organiseerbaarheid en kansengelijkheid.

Kwaliteit examen stabiel en voldoende

In het debat werd ten slotte aandacht besteed aan het rapport van de Commissie Steur en constateerden Kamerleden en minister dat de kwaliteit van het examen (met gebruik van de N-term) stabiel en voldoende is en dat ook de examenresultaten stabiel zijn. Naast examenresultaten zijn er echter ook andere kwaliteitsaspecten van onderwijs waar aandacht voor nodig is en is geweest, bijvoorbeeld referentieniveaus rekenen en taal, uitdagen van leerlingen, scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.