Sectorplan afbouw bovenmatige reserves samenwerkingsverbanden naar Slob

31 januari 2021

Zoals eerder ook door ons bericht heeft minister Slob aan de samenwerkingsverbanden gevraagd om met een sectorplan te komen dat gaat zorgen voor een versnelde en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves. Dit plan moest uiterlijk 1 februari ingediend zijn. Zonder goed plan zou er mogelijk generiek gekort worden op de bekostiging 2021-2022.

Netwerk LPO, PO-Raad, Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en de VO-raad hebben gezamenlijk een  sectorplan opgesteld, dat op 29 januari 2021 aan demissionair minister Slob is aangeboden. Dit sectorplan is onder andere tot stand gekomen door een uitvraag bij de individuele samenwerkingsverbanden over verwachte reserves en besteding daarvan.

De minister zal binnen twee weken aangeven of het plan voldoende vertrouwen geeft in de doelmatige en versnelde afbouw van bovenmatige reserve. Als dat zo is dan is de generieke korting vooralsnog afgewend. Maar de individuele samenwerkingsverbanden dienen wel voor 1 mei 2021 een eigen plan in te dienen in lijn met de uitgangspunten van het gezamenlijke plan en waaruit de eigen afbouw blijkt. Het ministerie van OCW werkt op dit moment nadere details uit ten aanzien van het individuele plan. Samenwerkingsverbanden worden hier nog over geïnformeerd.

Alle samenwerkingsverbanden zijn op 29 januari 2021 door de Sectorraad swv vo en Netwerk LPO geïnformeerd en hebben het plan toegezonden gekregen.

Als VO-raad en PO-Raad verwachten we dat alle samenwerkingsverbanden met een (mogelijk) bovenmatige reserve hun eigen plan vorm gaan geven en de uitvoering daarvan.