Maatregel 23: Aanpakken onnodige reserves bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

03 december 2020

In de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer voor het notaoverleg van 16 november 2020 over passend onderwijs staat onder maatregel 23 een aanpak om de mogelijk bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden te verminderen door voor 1 februari 2021 met één plan voor alle samenwerkingsverbanden (po en vo) te komen. De Sectorraad swv VO, het Netwerk LPO, de VO-raad en de PO-Raad beraden zich over een aanpak. De besturen van de swv’en passend onderwijs ontvangen binnenkort een brief van het ministerie van OCW met nadere informatie over verbeterpunt 23.

Met maatregel 23 worden besturen van samenwerkingsverbanden po en vo aangesproken. Dit zijn zowel schoolbestuurders (leden VO-raad) als onafhankelijk bestuurders. De Sectorraad swv vo vertegenwoordigt de leidinggevenden van een samenwerkingsverband vo, aangesloten bij de VO-raad.

De VO-raad is met betrekking tot maatregel 23 van mening dat – “gezien de aandacht die de afgelopen jaren onder andere via het steunpunt passend onderwijs gegeven is aan en de politieke druk op het thema reserves – het teleurstellend is dat de reserves bij zoveel samenwerkingsverbanden zich toch nog boven de signaleringswaarde bevindt. Het tijdpad om nu voor 1 februari 2021 met één plan voor alle samenwerkingsverbanden te komen is kort, maar het geeft tegelijk de kans om nu een snelle hersteloperatie uit te voeren en aan te geven met welke andere verbeterpunten we als vo-sector aan de slag gaan.”

Inmiddels is een gezamenlijke werkgroep aan de slag gegaan met deze opdracht van de minister. In januari 2021 wordt er een brede bijeenkomst georganiseerd over het (concept)plan. Als er geen (goed) plan komt, krijgen alle samenwerkingsverbanden vanaf 2021-2022 minder budget.