Servicedocument inzet prestatieboxmiddelen gepubliceerd

24 februari 2021

Afgelopen najaar maakten de VO-raad en het ministerie van OCW afspraken over de afhechting van het sectorakkoord vo, en de bestemming van de prestatieboxmiddelen. De afgelopen maanden zijn deze afspraken verder uitgewerkt. Vandaag publiceren het ministerie en de VO-raad een servicedocument waarmee besturen aan de slag kunnen om de resterende prestatieboxmiddelen goed in te zetten.

De middelen uit de prestatiebox blijven beschikbaar voor schoolbesturen. Ongeveer tweederde deel van het geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven inzetten voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen uit het sectorakkoord vo. Zo blijft 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen en andere interventies gericht op het voorkomen van zittenblijven. 20 miljoen euro blijft beschikbaar voor het voorkomen en repareren van thuiszitten. En 88 miljoen euro blijft jaarlijks beschikbaar voor schoolbesturen om in te zetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van strategisch personeelsbeleid, de evaluatie hiervan, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en de duurzame inzetbaarheid van het onderwijspersoneel.

In het servicedocument is voor schoolbesturen inzichtelijk gemaakt welke middelen zij wanneer zullen ontvangen, waarvoor deze kunnen worden ingezet, en hoe het betrekken van medezeggenschap en het proces van verantwoording verlopen. Tevens zijn er verwijzingen opgenomen naar handreikingen en goede voorbeelden op het gebied van strategisch personeelsbeleid, thuiszitten en zittenblijven.

Aanvullende tips en ondersteuning op het gebied van strategisch hrm en voorkomen van zittenblijven vindt u in de volgende documenten: