Slob richt coördinatieteam ventilatie op voor scholen

17 augustus 2020

Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Dat heeft de minister meegedeeld aan de Tweede Kamer. Het doel van het coördinatieteam is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de staat van de ventilatie op scholen. Doekle Terpstra leidt het team met daarin onder meer de VNG, de sectorraden, waaronder de VO-raad en GGD-GHOR.

Het LCVS springt bij om te zorgen voor (uitwisseling van) expertise. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van OCW. De leden van het LCVS spannen zich in voor maximale ondersteuning aan scholen zodat deze ervoor kunnen zorgen dat alle schoolgebouwen minimaal voldoen aan de eisen voor ventilatie die volgen uit het bouwbesluit. De ambitie van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens onderwijspersoneel en diens leerlingen weet hoe het staat met de ventilatie en wat er eventueel aan gedaan moet worden.

Dit betekent voor scholen het volgende:

  • Alle scholen hebben voor 1 oktober onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen;
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.
     

Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Hiervoor wordt de website weeropschool.nl uitgebreid met een loket voor vragen en met meer informatie. Indien er op scholen twijfels zijn of het aanwezige ventilatiesysteem aan die eisen voldoet kunnen scholen de met de RIVM afgestemde praktische handreiking raadplegen. Wanneer uit de controle van de ventilatie blijkt dat deze niet voldoet kan de school contact opnemen met de lokale GGD. De GGD adviseert vervolgens over passende maatregelen.