Sociale Staat van Nederland schetst belangrijke onderwijsontwikkelingen

03 oktober 2019

In september publiceerde het SCP de 'Sociale Staat van Nederland 2019'. Hierin worden ook ontwikkelingen op het gebied van onderwijs belicht, die interessant zijn voor en aandacht vragen van de sector. De VO-raad licht er een aantal uit:

  • Er is meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit in het onderwijs (van alle sectoren worden goede voorbeelden genoemd). Er is een toename van het opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs: het aantal jongeren dat naar het vmbo gaat neemt af (er is met name een terugloop in de basisberoepsgerichte leerweg).
  • Tegelijkertijd zien we ook toegenomen prestatiedruk. Een groot aantal jongeren tussen 12-17 jaar ervaart druk, stress, vermoeidheid en psychosomatische klachten. Vooral bij vwo-leerlingen lijkt die stress toegenomen.
  • Er is weer een lichte toename van het aantal jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat (zonder startkwalificatie).
  • Er is sprake van een hoge werkdruk bij docenten: zij geven meer les dan in andere landen (zie OESO 2018) en de taakeisen die aan leraren worden gesteld zijn hoog in vergelijking met andere sectoren. Ook de emotionele belasting voor leraren is, vergeleken met veel andere beroepen, hoog. Burn-out klachten komen vaker voor bij leraren dan bij werknemers in andere sectoren. Door de lerarentekorten zal de werkdruk naar verwachting verder toenemen.