SP en GroenLinks zetten door met wetsvoorstel ouderbijdrage

18 januari 2019

De Tweede Kamerfracties van de SP en GroenLinks zetten hun initiatiefwetsvoorstel over de ouderbijdrage door. Dit wetsvoorstel moet regelen dat het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit. Dat bleek tijdens het debat over kansenongelijkheid dat de Tweede Kamer voerde op 17 januari 2019.

De Raad van State heeft intussen zijn advies over het voorstel uitgebracht aan de initiatiefnemers (niet openbaar). Naar verwachting wordt het wetsvoorstel voor het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer.

Minister Slob wees in het debat op dat de algemene ledenvergaderingen van de VO-raad en PO-Raad hebben uitgesproken dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is en niet tot uitsluiting van leerlingen mag leiden. De VO-raad signaleert nog wel knelpunten als het gaat om bijdrages voor laptops en tablets, en voor extra onderwijsprogramma’s zoals tweetalig onderwijs. Vaak wordt vanuit scholen een beroep gedaan op ouders om bij te dragen aan deze kosten. De minister vindt het echter van belang dat scholen erkennen dat ouders hier in geen enkel geval toe verplicht mogen worden en gaat in gesprek met de VO-raad.

Brede brugklassen en overgang naar vo

In het debat werd ook stilgestaan bij brede brugklassen. Veel fracties bepleitten het nut van brede brugklassen in het kader van kansengelijkheid. Minister Slob noemde een lichte groei van het aantal brugklassen en werkt aan voldoende regionaal dekkend aanbod van brede brugklassen. Over de overgang van po-vo en de volgorde van eindtoets en advies spreekt de minister nog met partijen. Voor de zomer komt de minister met de eindevaluatie wet PO.

Onderwijsresultatenmodel

GroenLinks wil de prikkels aanpassen in het onderwijsresultatenmodel die erop gericht zijn het aantal zittenblijvers terug te dringen. Slob zegde toe met de inspectie te spreken hierover. Hij ziet steeds meer scholen waar zittenblijven minder logisch is maar wil niet treden in de autonomie van scholen: in het schoolplan en met de MR regelt een school zelf hoe ze omgaat met zittenblijven.

Tijdens het debat werden ook enkele moties ingediend die dinsdag 22 januari 2019 allen in stemming werden verworpen.