Vrijwillige ouderbijdrage: niemand uitsluiten

29 november 2018

Het onderwijs moet kansengelijkheid vergroten.Het niet kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag geen grond voor uitsluiting zijn. Dat was een belangrijke conclusie van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VO-raad op 28 en 29 november. De ALV kwam tot een tweetal gezamenlijke uitgangspunten voor de omgang met de vrijwillige ouderbijdrage en roept daarnaast de minister op een oplossing te zoeken voor twee grote knelpunten in de bekostiging van scholen.

Volgens de wet mogen scholen bij niet-verplichte activiteiten die de school organiseert, bijvoorbeeld schoolreizen, leerlingen een alternatief programma bieden wanneer hun ouder(s) hiervoor geen bijdrage hebben betaald. De leden van de VO-raad vinden dit onwenselijk en hebben afgesproken dat leerlingen altijd mee moeten kunnen doen; een alternatief is niet voldoende.

Daarnaast hebben de scholen nogmaals onderstreept dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is en dat scholen ouders hierover duidelijk moeten informeren.

De Algemene Ledenvergadering constateerde daarnaast dat de sector aanloopt tegen twee grote knelpunten waar een oplossing voor moet komen. Om eigentijds onderwijs en maatwerk te kunnen bieden gaan steeds meer scholen (deels) over op digitaal onderwijs. Tablets en laptops zijn, naast schoolboeken, niet meer weg te denken uit de meeste scholen. Deze apparatuur is voor de wet echter geen leermiddel, waardoor deze niet bekostigd wordt vanuit de overheid. Vaak wordt vanuit scholen een beroep gedaan op ouders om bij te dragen aan de kosten. De ALV roept de minister op te regelen dat laptops en tablets, net als boeken, erkend worden als leermiddelen en kosteloos ter beschikking gesteld worden aan leerlingen/ouders.

Ook vragen de leden van de VO-raad met nadruk aandacht voor extra onderwijsprogramma’s zoals Tweetalig onderwijs (TTO), Technasium en LOOT voor topsporttalenten, die steeds vaker door scholen worden aangeboden en een verrijking vormen voor leerlingen. Scholen zijn bij deze programma’s vaak aangewezen op de bijdragen van ouders omdat deze niet bekostigd worden door de overheid, maar wel veel kosten met zich meebrengen. De scholen zijn bang dat zonder aanvullende investeringen vanuit de overheid het onderwijs voor leerlingen zal verschralen.

De gezamenlijke uitgangspunten van de ALV rondom de vrijwillige ouderbijdrage worden meegeven aan de werkgroep die de Code Goed Onderwijsbestuur gaat herzien. De VO-raad gaat daarnaast met minister Slob, die de sector vroeg om tot afspraken te komen over de vrijwillige ouderbijdrage, in gesprek over de gesignaleerde knelpunten.

In de media