Sponsorconvenant na evaluatie geüpdatet

12 februari 2020

Het in 2019 aflopende sponsorconvenant is na een uitgebreide evaluatie vernieuwd. Het convenant heeft minister Slob op 11 februari 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De geüpdatete afspraken zijn een handreiking om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten.

Ontwikkelingen rond digitalisering, sociale media en privacy waren belangrijke thema’s om het convenant te updaten. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen tegenprestaties zoals gepersonaliseerde reclame of het verzamelen van data. Het nu toegevoegde toetsingskader dient vooral het bewustzijn over tegenprestaties te vergroten en verwijst ook naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het privacyconvenant voor het onderwijs.

Het uitgangspunt van het sponsorconvenant is om enkele spelregels te hanteren wanneer bedrijven of organisaties geld of een materiële bijdrage geven aan het onderwijs. Scholen die sponsoring ontvangen hielden zich volgens de evaluatie (al dan niet bewust) al aan de richtlijnen van het convenant.

Belangrijke uitgangspunten bij sponsoring in het onderwijs:

  • de samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden;
  • de onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed;
  • het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden;
  • alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan.
     

Ongeveer een kwart van de scholen ontvangt een vorm van sponsoring. Het betreft veelal kleine, incidentele bedragen. Als een school geld van een externe bron ontvangt, dan betreft het doorgaans minder dan 5000 euro per jaar. In de wet is vastgelegd dat besluitvorming over sponsoring door het bevoegd gezag aan de medezeggenschap moet worden voorgelegd. De informatieplicht en klachtenregeling zijn ook wettelijk geregeld. Het sponsorbeleid moet in het schoolplan en de schoolgids worden vermeld.

Het ministerie ontwikkelt een checklist voor scholen die de kern samenvat en helpt bij het gesprek met de medezeggenschap en met de inspectie. Dit verschijnt binnenkort. De VO-raad heeft het convenant ondertekent met het ministerie van OCW, de PO-Raad, AVS, LAKS, AOb, Ouders & Onderwijs, VNO-NCW, MKB-Nederland, Groep Educatieve Uitgeverijen Scholieren.