Startmeting monitor LOB: loopbaanorientatie en -begeleiding leeft op scholen

20 september 2018

Er is veel aandacht op scholen voor loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB), het leeft onder bestuurders, schoolleiders en decanen/LOB-coördinatoren en er gebeurt al veel op dit vlak, zowel op het vmbo, havo/vwo als mbo. Dit blijkt uit de ‘Startmeting monitor LOB’ van het Expertisepunt LOB VO-MBO, waarin de stand van zaken rond LOB in kaart wordt gebracht. De monitor bevat ook een aantal aandachtspunten om LOB verder te brengen.

Voor de monitor zijn tussen januari en mei 2018 bestuurders, schoolleiders, decanen/LOB-coördinatoren en leerlingen/studenten van vo- en mbo-scholen bevraagd. Het algemene beeld dat uit de respons naar voren komt is positief. Veel scholen hebben een visie op LOB en hebben LOB geborgd in hun beleid en kwaliteitscyclus. Ze bieden ook veel en diverse LOB-activiteiten en begeleiding aan, waarbij het opdoen van ervaring en de reflectie daarop belangrijk zijn. Voor LOB wordt vaak samengewerkt met vervolgopleidingen en bedrijven.

Ook is er aandacht voor de professionalisering van betrokkenen op het vlak van LOB, en wordt LOB vrijwel altijd geëvalueerd.

Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt volgens de ondervraagde onderwijsprofessionals en leerlingen, is het creëren van (meer) draagvlak voor de visie op LOB. Leerlingen geven ook aan graag betrokken te willen worden bij de ontwikkeling van deze visie en beleid.

Daarnaast komt LOB nog niet altijd in het gehele curriculum terug. Ook is er ruimte voor verbetering bij de samenwerking tussen vo- en mbo-scholen op de doorlopende LOB-leerlijn.

De professionalisering op het vlak van LOB zou volgens de respondenten breder mogen worden getrokken; in de praktijk beperkt dit zich vaak nog tot de decaan of LOB-coördinator, terwijl het van belang is bijvoorbeeld ook mentoren en vakdocenten te betrekken. 

Expertisepunt LOB

De monitor bevestigt voor de VO-raad het beeld dat scholen werk maken van een stevige verankering van LOB. Samen met het Expertisepunt LOB en de MBO Raad zal bekeken worden welke ondersteuning scholen de komende tijd geboden kan worden om de kwaliteitsontwikkeling op dit gebied te continueren. 

In het najaar van 2019 wordt nog een eindmeting uitgevoerd, waarbij de ontwikkeling op het vlak van LOB ten opzichte van de startmeting in kaart wordt gebracht.

Van de startmeting zijn drie versies beschikbaar: een korte managementsamenvatting, een handzame managementrapportage en het gehele rapport.