Strategisch personeelsbeleid hoog op de agenda

11 juni 2019

Het versterken van strategisch personeelsbeleid (HRM) is voor steeds meer schoolbesturen een speerpunt in hun beleid. De meeste besturen in het voortgezet onderwijs stemmen het personeelsbeleid in ruim voldoende mate af op hun strategische doelstellingen. Dit blijkt uit onderzoek dat deze week door het ministerie is gepubliceerd. Een belangrijke uitdaging blijft de implementatie van personeelsbeleid binnen scholen.

In de eerste maanden van 2019 is een sectorbreed monitoringsonderzoek uitgevoerd naar de staat van strategisch personeelsbeleid in het vo. De Universiteit Utrecht (UU) deed onderzoek onder 162 schoolbesturen (54% van de totale populatie); Regioplan heeft de uitkomsten van dit onderzoek nader geduid. Het monitoringsonderzoek is uitgevoerd in het kader van het geactualiseerde Sectorakkoord waarin de afspraak is opgenomen dat schoolbesturen hun personeelsbeleid afstemmen op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Uit beide rapporten komt het beeld naar voren dat strategisch personeelsbeleid de aandacht heeft binnen de sector en dat een beweging gaande is op dit vlak. Het Sectorakkoord is daarvoor een stimulans gebleken, aldus de onderzoekers van Regioplan.

Uitkomsten

Uit het UU-onderzoek blijkt dat het personeelsbeleid naar het oordeel van besturen ruim voldoende tot goed wordt afgestemd op externe ontwikkelingen, onderwijskundige schooldoelen en opbrengsten voor medewerkers. Het personeelsbeleid biedt ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, behalve wat betreft de doorgroei naar een andere of hogere functie. Een ander aandachtspunt is de duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders, die onder druk staat. De meerderheid van de besturen geeft aan dat scholen in (zeer) sterke mate te maken hebben met het risico van werkdruk.

Bemoedigend

De VO-raad vindt de bevindingen uit de onderzoeken bemoedigend. De uitkomst sluit aan bij de merkbare beweging binnen de sector om het strategisch personeelsbeleid van schoolbesturen naar een hoger plan te brengen, onder meer via initiatieven op dit terrein die de afgelopen jaren zijn opgestart door de VO-raad en de VO-academie.

Met de onderzoekers vindt de VO-raad het tegelijk belangrijk om de conclusies over de vo-sector als geheel met enige voorzichtigheid te interpreteren. Niet alleen brengt het onderzoek (soms grote) verschillen aan het licht tussen schoolbesturen in de mate waarin en de wijze waarop zij strategisch personeelsbeleid ontwikkelen en implementeren. Het onderzoek betreft ook een gemiddeld beeld, op basis van de percepties van schoolbestuurders zelf. Om een breder beeld te krijgen is het belangrijk om ook schoolleiders, leraren en ondersteunende medewerkers over deze thematiek te bevragen.

Uitdagingen

De onderzoekers van Regioplan geven aan dat schoolbesturen weliswaar de motivatie hebben om strategisch personeelsbeleid te voeren en dat ze schoolleiders daarin mee hebben, maar dat het lastiger is het personeel mee te nemen in de ontwikkeling en implementatie van het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast blijkt het monitoren van de implementatie van strategisch personeelsbeleid (dat wil zeggen de toepassing van het beleid door schoolleiders) en de resultaten daarvan bij de helft van de schoolbesturen (nog) geen staande praktijk. Een belangrijk uitdaging voor de komende jaren is dan ook om extra aandacht te hebben voor de implementatie van personeelsbeleid op de werkvloer.