Studie curriculumcommissie: hoe kom je tot meer curriculaire samenhang?

15 december 2021

In het kader van de curriculumherziening heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie een verdiepende studie gedaan naar hoe de samenhang in het curriculum kan worden versterkt. De belangrijkste bevindingen zijn vertaald naar een aantal aanbevelingen, op landelijk en schoolniveau.

Samenhang is een belangrijk aandachtspunt bij het vormgeven van het nieuwe curriculum. Te vaak worden nu ad hoc wijzigingen doorgevoerd, waardoor versnippering, overlap en overladenheid ontstaat. Om dit in de toekomst te voorkomen, doet de Curriculumcommissie een aantal aanbevelingen. Zo adviseert zij meer samenhang te creëren door het gebruik van een rationale, die beschrijft waartoe onderwijs dient en wat de onderwijsdoelen zijn. Daarnaast raadt de commissie aan om het maken van het curriculum transparant te doen, zodat steeds helder is op welke wijze onderdelen met elkaar samenhangen en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

De commissie doet ook de aanbeveling voor de nieuwe leergebieden Burgerschap en Digitale Geletterdheid eigen herkenbare kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen. Veel scholen zullen deze nieuwe leergebieden willen integreren in bestaand onderwijs, deels om overladenheid van het curriculum tegen te gaan, en deels vanuit inhoudelijke overwegingen. Zij mogen zelf beoordelen hoe ze dit vormgeven. 

Verder is het volgens de commissie van belang de curriculumdeskundigheid van leraren en schoolleiders te bevorderen en dat er meer ontwikkeltijd beschikbaar wordt gesteld. Scholen moeten in staat zijn de ontwikkeling, implementatie, realisatie en evaluatie van het schooleigen curriculum ter hand te nemen.

Deze studie is op 14 december aangeboden aan de Tweede Kamer.

Over de Curriculumcommissie 

De wetenschappelijke Curriculumcommissie is in maart 2021 ingesteld om te adviseren over de curriculumherziening. Eerder bracht de commissie advies uit over de voorstellen van Curriculum.nu, over de bijstelling van de kerndoelen po en onderbouw vo en over de bijstelling van de examenprogramma’s vo. Daarnaast publiceerde de commissie een eerste verdiepende studie over de bijdrage die een goed onderbouwd curriculum kan leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid. Alle adviezen en studies zijn te vinden op de website van de Curriculumcommissie.

De komende periode gaat de commissie aan de slag met de vraag hoe te komen tot een vaste cyclus van actualisering van het curriculum po en vo.