Subsidie Basisvaardigheden via loting toegekend

21 oktober 2022

129 scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen nog dit schooljaar subsidie om een gerichte impuls te geven aan het versterken van de basisvaardigheden. Daarnaast ontvangen 37 scholen ook een aanvullende subsidie voor ondersteuning door basisteams die het ministerie van OCW heeft ingericht. Minister Wiersma maakte dit in zijn Kamerbrief van 21 oktober bekend. Het bedrag dat via deze subsidieronde voor het voortgezet onderwijs is verdeeld bedraagt ruim 114 miljoen euro.

De belangstelling voor deze subsidie was overweldigend: 1137  vo-scholen hebben een aanvraag ingediend. Op de aanvullende subsidie schreven 310 scholen in. Omdat deugdelijke inhoudelijke criteria in het korte tijdsbestek waarin de subsidietoekenning moest plaatsvinden niet beschikbaar waren, is de verdeling van het subsidiegeld op basis van loting gegaan. Een uitzondering hierop vormden de scholen in Caribisch Nederland. De VO-raad heeft steeds aangegeven deze aanpak – onder andere vanwege het ongekend hoge subsidiebedrag – onwenselijk te vinden. Toen bleek dat slechts een beperkt deel van de scholen die een aanvraag hadden ingediend voor deze regeling in aanmerking kwam, heeft de VO-raad er voor gepleit dat besturen de middelen over meerdere scholen/vestigingen kunnen verdelen. Zo zou het geld alsnog terecht kunnen komen op de plekken waar dit het hardst nodig is. De minister heeft echter aangegeven dat het juridisch niet mogelijk is om de subsidie op bovenschools of regionaal niveau in te zetten.

Inzet basisteams ook voor onvoldoende/zeer zwakke afdelingen

Na de loting bleek dat er ruimte is om meer scholen te ondersteunen vanuit de basisteams van OCW. Bovendien bleek dat in de uitslag van de loting de groep scholen en afdelingen die van de inspectie het predicaat onvoldoende of zeer zwak hebben gekregen, ondervertegenwoordigd was. Daarom heeft de minister besloten om uitgelote scholen in deze categorie ook in aanmerking te laten komen voor ondersteuning door de basisteams van OCW. Deze scholen kunnen daarnaast ook een beroep doen op het aanbod van het programma Leren Verbeteren. Zij ontvangen echter niet de aanvullende subsidie. De minister stelt vanaf begin 2023 voor deze scholen alsnog subsidie beschikbaar.

Loting niet voor herhaling vatbaar

De VO-raad vindt het niet voor herhaling vatbaar dat een dergelijke hoeveelheid middelen ongericht, op basis van loting,  over de sector wordt verdeeld en roept de minister op om haast te maken met het uitwerken van een structurele financiële aanpak voor het versterken van de basisvaardigheden, zodat alle scholen hier gericht en duurzaam werk van kunnen maken. Wij pleiten daarbij voor een ondersteunende, lerende aanpak.

Belang van heldere doelen en monitoring

Het Masterplan basisvaardigheden kent een aanpak voor de lange termijn. De VO-raad vindt het van belang om vooraf te bepalen welke doelen we daarmee willen realiseren en wat het prioriteren van deze doelen betekent voor de overige opdracht van het onderwijs. Dit is ook van belang voor het inrichten van de monitoring van het programma. Hierbij moet het beperken van de toetsdruk voor leerlingen een belangrijk uitgangspunt zijn. Ook moet voorkomen worden dat scholen te maken krijgen met een hoge verantwoordingslast.