Subsidie voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo aanvragen tot 1 oktober

29 augustus 2018

Voor sommige leerlingen is de overgang van het vmbo naar het mbo of van het vmbo naar de havo moeilijker dan voor anderen. De inzet van doorstroomprogramma’s kan leerlingen helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan. De kansen van leerlingen met laagopgeleide ouders zijn in het vervolgonderwijs vaak niet gelijk aan de kansen van klasgenoten met dezelfde cognitieve vermogens met hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

De subsidieregeling

Via het Actieplan Gelijke Kansen is geld beschikbaar gesteld om de kansengelijkheid in de onderwijsovergangen te vergroten. De subsidie voor een doorstroomprogramma kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging. Het programma is een samenwerking met één of meer samenwerkende regionale opleidingscentra (roc), agrarische opleidingscentra (aoc), vakinstellingen of havoscholen. Een doorstroomprogramma moet in elk geval leiden tot meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de leerling. Ook kan onderdeel van het programma zijn:

  • het trainen en begeleiden van leraren, begeleiders en coaches;
  • het trainen tot coach of begeleider van medeleerlingen of studenten die verder in hun opleiding zijn;
  • vakinhoudelijk bijspijkeren;
  • het verbeteren van de betrokkenheid van ouders en/of betekenisvolle anderen uit de omgeving van de leerling of de student.


In principe kan de subsidie worden gebruikt voor alle vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar ze is vooral bedoeld voor vmbo-leerlingen in een kwetsbare positie. Dit zijn leerlingen die minder vanzelfsprekende hulpbronnen vanuit sociaal, cultureel en economisch perspectief hebben (gehad). Deze jongeren lopen bij studieovergangen een groter risico om hun kansen niet optimaal te benutten. U bepaalt zelf welke leerlingen deelnemen aan het doorstroomprogramma.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2018 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via doorstroomprogrammas@vo-raad.nl.

Deadlines indienen subsidieaanvraag doorstroomprogramma's:

  • voor doorstroomprogramma tussen de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020: aanvragen vóór 1 oktober 2018;
  • voor doorstroomprogramma tussen de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021: aanvragen vóór 1 oktober 2019.