Subsidie voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo aanvragen tot 1 oktober

10 juli 2018

Voor sommige leerlingen is de overgang van het vmbo naar het mbo of van het vmbo naar de havo moeilijker dan voor anderen. De inzet van doorstroomprogramma’s kan leerlingen helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan. De kansen van leerlingen met laagopgeleide ouders zijn in het vervolgonderwijs vaak niet gelijk aan de kansen van klasgenoten met dezelfde cognitieve vermogens met hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Via het Actieplan Gelijke Kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Het ‘Beleidskader doorstroomprogramma’s vmbo-mbo, vmbo-havo’ is in 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is bedoeld als stimulans voor scholen om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het bevorderen van een soepele doorstroom voor leerlingen in kwetsbare situaties. Een doorstroomprogramma moet in ieder geval inzetten op ouderbetrokkenheid, kennis en vaardigheden die binnen (de overgang naar) het vervolgonderwijs van belang zijn.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2018 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via doorstroomprogrammas@vo-raad.nl.

Deadlines indienen subsidieaanvraag doorstroomprogramma's:

  • voor doorstroomprogramma tussen de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020: aanvragen vóór 1 oktober 2018;
  • voor doorstroomprogramma tussen de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021: aanvragen vóór 1 oktober 2019.