Subsidieregeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd

13 september 2018

Het ministerie van OCW heeft op 12 september de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd. Vmbo-scholen vinden daarin meer informatie over het aanvragen en verkrijgen van subsidie om samen met andere partijen in de regio een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo te kunnen (blijven) realiseren. Het kabinet maakte eerder bekend dat in totaal op jaarbasis gemiddeld 100 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar komen voor de versterking van vmbo techniek.

Deze middelen komen gefaseerd beschikbaar. In de aanloopfase (2018-2019) ontvangen scholen met een of meerdere technische vmbo-profielen per leerling in de bovenbouw een extra bedrag én extra geld om – samen met andere vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven – regionale plannen op te stellen. Om deze plannen uit te voeren in de tweede, zogenaamde ‘transitiefase’ (2020-2023), komt subsidie beschikbaar. De nu gepubliceerde regeling bevat meer informatie over deze subsidie (aanvragen, voorwaarden etc.).

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkende partijen in de regio, waarbij een van de vmbo-vestigingen optreedt als penvoerder. Belangrijke voorwaarde is dat sprake moet zijn van cofinanciering (voor ten minste 10% van het subsidiebedrag) door het bedrijfsleven.

Bedragen

In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen techniek- en techniekarme regio’s. Voor techniekregio’s is beschikbaar:

2020 2021 2022 2023
90 miljoen euro 92 miljoen euro 76,5 miljoen euro 77 miljoen euro

 

Het subsidiebedrag dat ten hoogste kan worden aangevraagd, wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat in de regio staat ingeschreven in de vijf profielen in het technisch vmbo en in het technisch vso, met als teldatum 1 oktober 2018. De minister maakt het bedrag per leerling op uiterlijk 1 februari 2019 bekend in de Staatscourant.

Voor techniekarme regio’s is beschikbaar:

2020 2021 2022 2023
25 miljoen euro 25 miljoen euro 20 miljoen euro 20 miljoen euro

 

Hiervoor geldt dat in de aanvraag de hoogte van het subsidiebedrag wordt onderbouwd met een prognose van het verwachte aantal vmbo- en vso-leerlingen in de regio dat technisch of technologisch onderwijs gaat volgen.

In de regeling is als bijlage een elementcodetabel toegevoegd. Leerlingen ingeschreven op deze codes worden meegeteld voor het maximaal aan te vragen budget in de betreffende regio.

Subsidie aanvragen

Subsidie kan tussen 1 en 31 maart 2019 worden aangevraagd door de penvoerder via een formulier op de website dus-i.nl. Een onafhankelijke beoordelingscommissie adviseert de minister over de ingediende aanvragen. De minister neemt uiterlijk 1 juli 2019 een besluit. Bij afwijzing kan tot 30 september 2019 een gewijzigde aanvraag worden ingediend.

Voorafgaand aan een subsidieaanvraag kan - van 1 t/m 31 oktober - een vooraanmelding worden gedaan via dus-i.nl. Het wordt sterk geadviseerd deze vooraanmelding te doen.

Vragen

Voor vragen of advies kunnen scholen een beroep doen op het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs*. 

Provinciale bijeenkomsten

Het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs organiseert dit najaar provinciale bijeenkomsten, waarin vmbo-scholen samen met andere spelers uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de regionale overheid in gesprek kunnen gaan over de toekomst van het technisch vmbo en de regionale planvorming. Meer informatie en alle data en locaties zijn te vinden op de website van Sterk Techniekonderwijs.

*Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen Stichting Platforms VMBO (SPV) en PBT (Platform Bèta Techniek) in opdracht van het ministerie van OCW.