Uitslag poll-app: hoe staat het met maatwerk in de scholen?

23 mei 2024

De VO-raad vraagt al geruime tijd aandacht voor het vergroten van de mogelijkheden tot maatwerk in het voortgezet onderwijs. Via een peiling onder onze leden stelden we drie vragen over maatwerk en het standpunt dat de VO-raad hierover moet innemen. De peiling stond open tussen 15 en 17 mei 2024 en is ingevuld door 103 respondenten.

Is maatwerk nog de juiste term voor het zo inrichten van het onderwijs dat het aansluit bij individuele behoeftes van leerlingen, waardoor leerlingen gemotiveerder zijn? Bijna de helft van de respondenten geeft aan van wel. Andere termen, bijvoorbeeld flexibilisering en talentontwikkeling dekken volgens de respondenten minder de lading. Een aantal respondenten geeft met termen als “gewoon goed onderwijs” aan dat het afstemmen van het onderwijs op de behoefte van de leerling tot de kern van het onderwijs behoort.

Ook vroegen we hoe het onderwijs op hun scholen afgestemd wordt op de behoeften van de leerlingen. Bijna twee derde van de respondenten geeft aan dat leerlingen vakken kunnen versnellen en/of in een andere onderwijsrichting kunnen volgen en afsluiten. Meer dan de helft zegt dat onderwijs ook buiten het eigen schoolgebouw plaatsvindt en ook krijgen leerlingen op een groot deel van de scholen een plusdocument als bijlage bij het diploma. Bij de open antwoorden worden voornamelijk keuze-uren voor leerlingen genoemd.
 

Antwoorden op 'Wat gebeurt er in jouw organisatie op het gebied van maatwerk?' Aantal Percentage
Leerlingen kunnen bij ons vakken versnellen en/of vakken in een andere onderwijsrichting volgen en afsluiting 61 59,22%
Leren vindt ook plaats buiten het eigen schoolgebouw (bijv. in de praktijk/ stage, op een andere school) 54 52,43%
Leerlingen ontvangen bij hun diploma een plusdocument 39 37,86%
Een specifiek deel van de leerlingen heeft een flexibel rooster 32 31,07%
Anders... 19 18,45%
(Bijna) alle leerlingen hebben een flexibel rooster 13 12,62%

 

Bij de vraag waar de VO-raad de komende kabinetsperiode de focus op moet leggen, blijkt dat er niet één uitschieter genoemd wordt door de respondenten. Meer mogelijk maken rondom bevoegdheden van leraren en rondom het leren buiten het eigen schoolgebouw, de verzilvering van een maatwerkdiploma in het vervolgonderwijs, later selecteren en het plusdocument; het zijn allemaal thema’s die de respondenten graag verder ontwikkeld zien worden. Het is duidelijk dat maatwerk nog steeds een zeer belangrijk onderwerp is in het onderwijs. De uitkomst van de poll, met dit brede palet aan ervaringen en wensen voor de toekomst, neemt de VO-raad mee in de lobby en de gesprekken met de nieuwe bewindslieden. Ook in gesprekken met vervolgopleidingen en andere stakeholders zullen wij maatwerk blijven agenderen.