Kamer positief kritisch over vervolgproces herziening curriculum

20 april 2017

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt een herziening van het curriculum gewenst en nodig. De Kamer is kritisch over het instellen van ontwikkelteams voor vakoverstijgende vaardigheden en persoonsvorming.

De Tweede Kamer sprak afgelopen week twee dagen lang met vele betrokkenen in hoorzittingen over de plannen om tot een herziening van het curriculum te komen. Op 20 april vond vervolgens het algemeen overleg over de curriculumherziening plaats. De samenleving verandert in rap tempo en het is belangrijk dat het onderwijs daarin mee beweegt, vindt de Kamer. Het is tien jaar geleden dat de kerndoelen voor het laatst zijn herzien en daarom is meer aandacht voor bijvoorbeeld digitale vaardigheden en burgerschap urgent. Ook vindt de Kamer dat de samenhang in de curriculum ontbreekt en dat er sprake is van overladenheid van het onderwijsprogramma. 

Toch toonde de Kamer zich kritisch over het vervolg dat een brede onderwijscoalitie van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, en O&O heeft voorgesteld. Het voorstel is om in elf ontwikkelteams – bestaande uit leraren en schoolleiders uit po en vo – bouwstenen te laten ontwerpen en deze te laten beproeven in de ontwikkelscholen. Naast ontwikkelteams voor Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap en digitiale geletterdheid heeft de coördinatiegroep 2032 ontwikkelteams voorgesteld voor diverse leergebieden, vakoverstijgende vaardigheden en persoonsvorming.

Geen ontwikkelteam voor vakoverstijgende vaardigheden en persoonsvorming

De belangrijkste kritiek van een aantal partijen is dat er geen ontwikkelteams voor vakoverstijgende vaardigheden, voor persoonsvorming en voor de leergebieden moeten komen. Daarover zijn diverse moties aangenomen. De argumentatie om geen ontwikkelteams voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden in te richten is dat dit de vrijheid van inrichting van de scholen zou kunnen aantasten. Daarnaast wenst de Kamer dat voor de vakken uit de leergebieden eerst bij het onderwijsveld te rade wordt gegaan of hiervoor nieuwe eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus noodzakelijk zijn.

De Kamer is positief over de ontwikkelteams voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap en digitale geletterdheid en wil dat deze zo snel mogelijk van start gaan. Belangrijk is dat deze teams zich alleen op de inhoud richten en niet op de vraag hoe de scholen er invulling aan geven.

Vakverenigingen meer betrekken

Ook zijn er moties aangenomen die ingaan op de rol van vakverenigingen. De vakverenigingen dienen goed betrokken te zijn in het vervolgproces. Staatssecretaris Dekker toonde zich hierover positief en liet weten dat de betrokkenheid op meerdere manieren vorm kan en zal krijgen. Wel hield hij er aan vast dat de ontwikkelteams uit zowel po- als vo-leraren dienen te bestaan en dat de vakverenigingen niet in de plaats van ontwikkelteam kunnen komen.

Na het mei-reces komt de staatssecretaris met een voorstel dat ingaat op de werving van leden voor de ontwikkelteams, de betrokkenheid van vakverenigingen en wetenschappers en de wijze waarop de moties worden opgenomen in de vervolgaanpak.