VNG en Divosa: investeer in samenwerking tussen kindpartners en onderwijshuisvesting

30 januari 2024

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en DIvosa roepen het nog te vormen kabinet op te investeren in drie extra thema's: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond samenleven. De oproep staat in de propositie 'De waarde van het sociaal domein' dat 26 januari 2024 verscheen.

Het thema kansengelijkheid raakt het onderwijs. De afzenders vragen ongelijk te investeren om kansengelijkheid te vergroten. Daarbij benadrukken ze de noodzaak van samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en gemeenten en het investeren in de integrale kwaliteit van onderwijshuisvesting. Ook vragen ze om financiële zekerheid vanaf 2026, het jaar dat gemeenten ook wel ‘het financieel ravijn’ noemen, omdat een drastische daling van middelen in het gemeentefonds verwacht wordt. 

Het pleidooi borduurt voort op eerdere gezamenlijke oproepen waar naast de VNG ook VO-raad mede-afzender van was, zoals Een sterke basis door krachtige samenwerking en het manifest Investeer in onderwijshuisvesting. Ook hierin pleiten partijen om te investeren in de samenwerking tussen partners rondom het kind en in gezonde, inclusieve, adaptieve en duurzame schoolgebouwen. Daarnaast trekken de sectorraden met de VNG en OCW samen op bij het indienen van een groeifondsaanvraag voor het leren om sneller en kostenefficiënter goede schoolgebouwen te realiseren, en aan een programmatische aanpak van de onderwijshuisvestingsopgave ter voorbereiding op eventuele toekomstige extra investeringen vanuit het kabinet. 

Verbetering schoolhuisvesting vraagt 1,2 miljard euro per jaar extra

Om alle schoolgebouwen tot aan 2050 integraal te verbeteren, is tot aan 2050 minstens 1,2 miljard per jaar extra nodig (prijspeil 2023). In deze berekening is inclusie en de eventuele ruimtebehoefte die daaruit voortkomt nog niet meegenomen.