VO-raad pleit opnieuw voor extra herkansing centrale examens 2023

17 januari 2023

Eind 2022 heeft minister Wiersma aan de Kamer laten weten voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona. In aanloop naar het schriftelijk overleg over dat besluit hebben de VO-raad, LAKS en Ouders&Onderwijs hun zorgen over de vorderingen van veel leerlingen en hun mentale welbevinden onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. De VO-raad pleit opnieuw voor een extra herkansingsmogelijkheid voor examenkandidaten, spreiding over twee tijdvakken en vervanging van het cspe door een schoolexamen.

De gevolgen van de coronapandemie zijn nog niet voorbij. De groep leerlingen die in 2023 centraal examen aflegt, heeft tweeëneenhalf jaar onderwijs in pandemie-omstandigheden achter de rug. Dit heeft geleid tot vertragingen op cognitief vlak, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden. Een inventarisatie bij verschillende schoolbesturen bevestigt deze signalen van zorg, niet alleen door tegenvallende resultaten op de schoolexamens, maar ook door een erg hoog verzuimpercentage, een indicator voor het welbevinden en de motivatie van leerlingen.

LAKS heeft met een petitie aandacht gevraagd voor de leerlingen, Ouders&Onderwijs door middel van een brief aan de Kamer. Ook de VO-raad vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om een breder pakket aan maatregelen om de leerlingen tegemoet te komen, dan dat de minister nu biedt. De VO-raad pleit voor een maatregelenpakket met een extra herkansingsmogelijkheid, spreiding over twee volledige tijdvakken voor de papieren examens en de mogelijkheid tot het afnemen van het cspe als schoolexamen. Dit doet recht aan ruimte voor leerlingen vanwege eventuele achterstanden en doet niets af aan de voor corona gebruikelijke exameneisen (de hoogte van de lat).

De VO-raad vindt het evenals de minister van belang voor leerlingen dat de diploma-eisen weer teruggaan naar het niveau van voor corona. Wij ondersteunen dan ook zijn beslissing om de duimregeling niet te herhalen. Deze leidde tot te veel strategisch gedrag van leerlingen en deed afbreuk aan de waarde van het diploma (hoogte van de lat).

Voor veel examenkandidaten is dit examenjaar een extra spannend jaar, geladen met nog meer onzekerheden dan in normale examenjaren. Een extra herkansing kan leerlingen dan ook de ruimte bieden om aan de gewone exameneisen te voldoen en op die manier succesvol te zijn in een vervolgopleiding.

 

Schriftelijk overleg
In het schriftelijk overleg kunnen de Kamerfracties schriftelijke vragen stellen aan minister Wiersma over het centrale examen 2023. Als de antwoorden van de minister op de vragen aan de Kamer zijn gestuurd, besluit de Kamercommissie vervolgens wat ze er verder mee willen doen en of bijvoorbeeld nog een debat wordt aangevraagd. Dit is niet de verwachting. Wiersma kan ook zelf – naar aanleiding van de gestelde vragen en/of opmerkingen vanuit de fracties – besluiten zijn beleid op dit vlak nog aan te passen, maar hoeft dit niet te doen.