VO-raad: publiceer jaarverslag op website

03 juli 2017

De overheid heeft voor 1 juli 2017 alle jaarverslagen over 2016 van schoolbesturen in het vo ontvangen. De VO-raad roept zijn leden op om het integrale jaarverslag (bestuursverslag én jaarrekening) nu ook zo snel mogelijk online te zetten op de eigen website. Na de zomer doet de monitoringscommissie Goed bestuur VO onderzoek naar de naleving van deze en andere lidmaatschapseisen die gelden voor leden van de VO-raad.

Verantwoording en transparantie van belang

Het Nederlandse onderwijs kent een hoge mate van autonomie voor scholen. Deze autonomie impliceert een grote verantwoordelijkheid voor schoolbesturen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat schoolbesturen zich in het jaarverslag namens hun scholen transparant en helder verantwoorden over beleid en resultaten. Elke geïnteresseerde moet op een eenvoudige manier kennis kunnen nemen van deze informatie. Daarom hebben de leden van de VO-raad ervoor gekozen om de publicatie van het jaarverslag als lidmaatschapseis vast te stellen.

Onderzoek naar naleving lidmaatschapseisen

Uit onderzoek van de monitoringscommissie in 2016 bleek dat 78% van de leden het jaarverslag inmiddels online zet (zie interview met commissielid Berend Kamphuis in het VO-magazine). Het feit dat een deel van de schoolbesturen het verslag nog niet online zet, heeft ertoe geleid dat het publiceren ervan hoogstwaarschijnlijk wordt vastgelegd in regelgeving.

Dit neemt niet weg dat zelfregulering – via naleving van deze en andere lidmaatschapseisen – van groot belang blijft. De lidmaatschapseisen zijn de minimale voorwaarden die de vereniging stelt aan de bestuurlijke hygiëne binnen schoolbesturen om de gegeven autonomie waar te kunnen maken. Die voorwaarden aan de autonomie zorgen ervoor dat scholen de vrijheid kunnen behouden om binnen de wettelijke kaders hun eigen beleid te maken en uitgaven te bepalen.

Na de zomer doet de monitoringscommissie van de VO-raad opnieuw onderzoek naar de naleving van de lidmaatschapseisen. De VO-raad roept zijn leden op om naast publicatie van het jaarverslag ook aan de andere eisen te voldoen. Hiertoe kunt scholen gebruikmaken van deze checklist Lidmaatschapseisen Goed Bestuur VO.