VO-raad: Schrijf organisatievorm toezicht passend onderwijs niet voor

02 juli 2017

Geef samenwerkingsverbanden de ruimte om zelf goede governance – waaronder goed intern toezicht – te organiseren. Hiervoor pleit de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer, die op woensdag 5 juli in debat gaat over passend onderwijs.

Afgelopen week nam de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Becker (VVD) aan over het regelen van onafhankelijk toezicht bij ieder samenwerkingsverband. De Kamer wil hiermee af van de situatie waarbij bestuurders die deel uitmaken van een samenwerkingsverband, ook het toezicht op dit swv uitoefenen. 

De VO-raad ziet het belang van het organiseren van goed intern toezicht, maar vindt dat de overheid hierbij zo min mogelijk de vorm zou moeten voorschrijven. De samenwerkingsverbanden moeten de tijd en ruimte krijgen om dit zelf (beter) te organiseren, op een manier die bij hen en hun omgeving past. Passend onderwijs is nadrukkelijk een decentralisatie, en alleen zo kan recht worden gedaan aan de diversiteit van de samenwerkingsverbanden. De VO-raad ziet een verplichte aparte Raad van Toezicht niet als de oplossing voor alle samenwerkingsverbanden. Het invoeren van een dergelijke raad leidt ook tot meer bestuurlijke drukte, toename van de overhead en een stapeling van toezichthouders.

Bij een aantal samenwerkingsverbanden is het toezicht al goed geregeld en waar nodig wordt hard gewerkt aan verdere verbeteringen. De samenwerkingsverbanden kunnen hierbij van elkaar leren en worden ondersteund door het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de VO-academie. Zo is onder meer de handreiking ‘Vormen van (meer) onafhankelijker intern toezicht’ ontwikkeld. De VO-raad pleit er nadrukkelijk voor om de samenwerkingsverbanden – waar nodig – de tijd en ruimte te geven om de zaken zelf goed te regelen en niet vanuit de overheid landelijke formats op te leggen.

Doorzettingsmacht

In zijn brief wijst de VO-raad op het belang van het organiseren van doorzettingsmacht. Deze functioneert als tegenkracht voor de besturen in het samenwerkingsverband en stimuleert de deelnemende schoolbesturen tot het vinden van een passende oplossing voor ieder kind. Gezamenlijk zorgen doorzettingsmacht en een goede governance ervoor dat ieder kind uiteindelijk een passende plek op een school kan krijgen. Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen op dit vlak ontwikkelde het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met diverse partijen de handreiking 'Doorzettingsmacht organiseren'.

Download de brief die de VO-raad op 30 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over governance passend onderwijs.