Voortgangsrapportage sectorakkoord: groot deel ambities al verwezenlijkt

15 juli 2019

Een groot deel van de ambities uit het sectorakkoord vo is al verwezenlijkt. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de verschenen voortgangsrapportages sectorakkoorden funderend onderwijs. Uit de rapportage voor het vo blijkt dat er op het gebied van onder meer uitdagend onderwijs en het opleiden van leraren belangrijke stappen zijn gezet. Tegelijkertijd zijn er nog doelstellingen die om blijvende aandacht en inzet vragen.

In 2014 sloten de VO-raad en het ministerie van OCW een sectorakkoord vo. Hierin werden afspraken gemaakt om samen te werken aan uitdagend en eigentijds onderwijs, professionele schoolorganisaties en goede verantwoording. In 2018 is dit sectorakkoord geactualiseerd. Hierbij werd meer focus aangebracht en werd het aantal doelstellingen teruggebracht van ruim 60 naar 15, omdat veel doelstellingen al behaald waren. Nu, een jaar later, blijkt dat opnieuw belangrijke voortgang is geboekt.

Zo blijft het aantal leerlingen dat (een of meerdere) vakken op een hoger niveau afsluit al jaren groeien. Sinds 2018 wordt het ook op het diploma vermeld wanneer een leerling een vak op een hoger niveau heeft afgesloten. Het voortgezet onderwijs slaagt er steeds beter in om leerlingen uit te dagen en onderwijs op maat te bieden.

De doelstelling om in 2020 het aantal plekken op opleidingsscholen tot 4000 te doen toenemen, is nu al ruimschoots gehaald. In het schooljaar 2017-2018 waren er al meer dan 9000 van dit type opleidingsplaatsen voor studenten aan de lerarenopleiding. Een resultaat dat uitdaagt tot een hogere ambitie, namelijk dat in 2025 100% van de studenten in een 'Samen opleiden-traject' wordt opgeleid.

Toch zijn er ook nog doelstellingen die nog niet behaald zijn. De begeleiding van startende leraren en schoolleiders kan en moet beter. De sector en het ministerie blijven zich onverminderd inspannen om het aantal thuiszitters terug te dringen. En leerlingendaling en het lerarentekort vragen om (nog meer) regionale samenwerking. De VO-raad spant zich onverminderd in om samen met de scholen en het ministerie ook deze doelstellingen te realiseren.