VTOI-NVTK stelt 'Code Goed Toezicht' vast

05 oktober 2021

De ALV van de VTOI-NVTK heeft een sectoroverstijgende 'Code Goed Toezicht' vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een advies van een kwaliteitscommissie, die constateerde dat er bij raden van toezicht behoefte is aan een eigen normenkader voor het interne toezicht. Raden van toezicht die aangesloten zijn bij de VTOI-NVTK passen deze Code Goed Toezicht toe.

Voor besturen en raden van toezicht in het voortgezet onderwijs blijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO, die in 2019 geactualiseerd is, het richtsnoer voor het bestuurlijk handelen. De Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK kan worden gebruikt als vorm van verdieping voor het intern toezicht.

Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot de juridische helpdesk van de VO-raad.