Wat willen scholen om op het gebied van digitale veiligheid stappen te kunnen zetten?

24 april 2024

Uit een ‘Deep Dive assessment’ van SIVON bleek dat de informatiebeveiliging binnen het primair en voortgezet onderwijs nog niet voldoende is. Om nieuw ondersteuningsaanbod goed aan te laten sluiten bij de doelgroep, vroegen wij in de pol-app aan schoolleiders en bestuurders op welke manier er aan verbetering wordt gewerkt en hoe de VO-raad hen kan ondersteunen in de volgende stap.

Resultaten van de peiling

De peiling is ingevuld door 97 deelnemers, onder wie 71 schoolleiders, 6 rector-bestuurders, 18 bestuurders en 2 overige respondenten. De uitslag levert het volgende beeld op:

Uitspraak over digitale veiligheid die het beste past bij de situatie van de organisatie
- We werken structureel aan het verbeteren van de digitale veiligheid: 45
- We hebben een goede basis staan die we onderhouden: 34
- We zetten op dit moment de eerste stappen naar meer digitale veiligheid: 8
- We hebben de wens om te werken aan digitale veiligheid, maar het lukt
(nog) niet om dat te doen zoals we zouden willen: 7
- We zijn (nog) niet bezig met de digitale veiligheid van onze organisatie: 3
- Anders, namelijk: 0

 

De eerstvolgende stap naar een digitaal veilige leeromgeving binnen de organisatie:
- Collega’s helpen om een vervolgstap te zetten in de digitale veiligheid in de school: 36
- De wettelijke richtlijnen omvormen tot concrete doelen voor onze organisatie en/of een plan van aanpak: 27
- De huidige werkwijze borgen: 17
- Meer kennis opdoen over de wettelijke kaders en/of over de mogelijkheden om te werken aan digitale veiligheid: 13
- In contact komen met andere scholen binnen en/of buiten de stichting: 2
- Anders, namelijk: 2

 

De gewenste ondersteuningsactiviteit:
- Een informatiebijeenkomst met concrete tools en praktijkervaringen: 37
- Een netwerk: 21
- Individuele ondersteuning/ casusbespreking: 14
- Een workshop/innovatielab: 8
- Een (groeps)traject: 7
- Anders, namelijk: 0


Uit de assessment van SIVON blijkt dat er op het gebied van informatiebeveiliging nog een hoop te winnen is. De bovenstaande resultaten uit de poll laten zien dat in een groot deel van de ondervraagde scholen wel structureel gewerkt wordt aan de digitale veiligheid: 34 van de respondenten geven aan dat er een goede basis staat en 45 respondenten laten weten dat er structureel gewerkt wordt aan verbetering. Belangrijke stappen die de respondenten daar de komende tijd bij willen zetten zijn het helpen van collega’s om in de school aan digitale veiligheid te werken (36) en het omvormen van de wettelijke richtlijnen tot concrete schoolplannen (27). Verder blijkt uit de antwoorden dat een ondersteuningsactiviteit het beste past in de vorm van een informatiebijeenkomst met concrete tools en praktijkervaringen (37) of in de vorm van een netwerk (21).

De uitslag van de poll geeft ons een beeld van de gewenste richting voor nieuwe ondersteuningsactiviteiten. We nemen de aangegeven voorkeuren mee in het aanbod dat we dit jaar gaan bieden.

Beschikbare ondersteuning

Vanuit het programma Digitaal Veilig Onderwijs is al een divers ondersteuningsaanbod beschikbaar om scholen te helpen om digitaal veiliger te worden. De VO-Raad ondersteunt in het ontwikkelen en delen van dit aanbod. Bekijk het volledige actuele ondersteuningsaanbod op de website Digitaal Veilig Onderwijs.

We lichten een aantal bronnen uit het ondersteuningsaanbod uit:
-    Lees meer over het Normenkader IBP.
-    Ga aan de slag met de 11 Basismaatregelen.
-    Lees meer over de uitvoering van DPIA’s.
-    Meld je aan voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten.
-    Neem deel aan het Leertraject Regie op digitalisering.