Wijze van boeken 150 miljoen uit onderwijsconvenant nog onzeker

09 januari 2020

De administratieve verwerking van de eenmalige uitkering van 150 miljoen euro uit het onderwijsconvenant is nog niet uitgewerkt. Hierover loopt momenteel een discussie tussen VO-raad, PO-Raad, het ministerie van OCW en accountants.

Boekhoudkundig probleem

Scholen hebben het bedrag al afgelopen december ontvangen, maar het geld is bedoeld voor uitgaven in 2020 en 2021. Hierdoor dreigt een mismatch bij de verwerking van het bedrag in de jaarrekening. Als het bedrag als bate in 2019 wordt geboekt, leidt dit tot een flinke verbetering van het resultaat. Dat ligt gevoelig tegen de achtergrond van de discussie over (te) grote reserves. Wel is het zo dat de inspectie heeft aangegeven de 150 miljoen niet mee te nemen bij de beoordeling of een bestuur te rijk is of niet.

Het bedrag als bate boeken in 2019 en uitgeven in 2020 en 2021 leidt ertoe dat vo-besturen in die jaren met een verlies moeten draaien. Anders kunnen zij de reserve die zij in 2019 hebben opgebouwd, niet weer afbouwen. Draaien met verlies ligt ook gevoelig. De neiging om zwarte cijfers te schrijven is diepgeworteld in het vo. Veel raden van toezicht zijn erg streng op dit vlak. Verlies in 2020 en 2021 moet dan ook goed worden uitgelegd.

Eind januari (hopelijk) duidelijkheid

De VO-raad is in overleg met de werkgroep die zich bezighoudt met de richtlijnen voor het jaarverslag in het onderwijs, de werkgroep RJ-660. Het ministerie van OCW is ook vertegenwoordigd in deze werkgroep. Volgens een strikte interpretatie van de regels zou de 150 miljoen als bate 2019 moeten worden verwerkt. Er zijn evenwel ook argumenten het geld via een overlopende post naar 2020 en 2021 te schuiven. Op 24 januari vindt hierover een, hopelijk besluitvormend, overleg plaats.