Extra middelen uit onderwijsconvenant in december uitgekeerd

01 december 2019

Het ministerie van OCW heeft de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’ gepubliceerd. Daarmee krijgt het voortgezet onderwijs eenmalig 150 miljoen euro extra beschikbaar. De regeling is een uitvloeisel van het convenant dat een aantal partijen - waaronder de VO-raad - begin november met de minister sloot.

De regeling geeft aan dat vo-scholen per leerling 154,96 euro ontvangen. Scholen kunnen deze extra middelen uitgeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. De wijze van besteding vindt met actieve betrokkenheid van het onderwijzend personeel plaats.

Het geld zal nog dit jaar worden overgemaakt. Het zal evenwel dit jaar nog niet meetellen voor het resultaat van een schoolbestuur, omdat het onredelijk is om te verwachten dat een school het geld nog in 2019 uitgeeft. Daarom zal het tussen haakjes worden gezet als bijvoorbeeld wordt gekeken naar de reserves van scholen.

Verantwoording over het uitgekeerde bedrag vindt op dezelfde wijze plaats in de jaarrekening als de verantwoording over de rest van de bekostiging.