Alle onderwerpen

Onderwerp

Inspectietoezicht

De Onderwijsinspectie ziet erop toe of de onderwijskwaliteit op scholen voldoende is, of scholen en besturen voldoen aan de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen en of hun financiën op orde zijn. Ook houdt de Inspectie toezicht op het stelsel als geheel. Recent is er een aantal ontwikkelingen geweest in het toezicht; de VO-raad overlegt met de Inspectie over deze ontwikkelingen en brengt zijn visie in. Voor scholen die aan de slag willen met schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering, is ondersteuning beschikbaar.

Praktijk & ondersteuning

Leren verbeteren

Schoolbesturen en schoolleiders kunnen ondersteuning krijgen bij de verbetering van de onderwijskwaliteit via het project Leren verbeteren, dat in opdracht van OCW wordt uitgevoerd door onderwijsadviesbureau B&T. Leren verbeteren biedt kennis, menskracht en middelen. Het doel hiervan is bijdragen aan het verminderen van het aantal scholen met een beoordeling 'onvoldoende' of 'zeer zwak' en het voorkomen van een dergelijk oordeel bij scholen met een attendering of waarschuwing. Daarnaast heeft Leren verbeteren een preventief aanbod gericht op risicoscholen. Neem contact op met het project voor de mogelijkheden, via telefoonnummer 088-2051636 of de website projectlerenverbeteren.nl.

Op de website van Leren verbeteren zijn tal van publicaties en podcasts te vinden over hoe je als school aan de slag kunt met het verbeteren van de onderwijskwaliteit, alsook de ervaringen van andere scholen op dit vlak. Ook kan je je als school aanmelden voor het bijwonen van bijeenkomsten in het kader van kwaliteitszorg.

Scan ‘Kwaliteit en ambitie’

De scan ‘Kwaliteit en ambitie’ geeft snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van een school. Het resultaat van de scan is een systematische diagnose die je als school kan helpen bij het zetten van vervolgstappen. De scan bestaat uit twee delen.

  • Het eerste deel bevat risicofactoren die een indicatie geven of de kwaliteit van het onderwijs wel of geen risico loopt.
  • Het tweede deel van de scan bestaat uit belangrijke thema’s op het gebied van duurzame kwaliteitsverbetering.

Als je als school beide onderdelen hebt ingevuld, krijg je een systematische diagnose die je laat zien of en zo ja, waar er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen je de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken. 

Voor uitgebreide informatie over het onderwijsresultatenmodel kunnen scholen terecht op de website van de Onderwijsinspectie.

Voor informatie over Excellente Scholen kunnen scholen terecht op de website Excellentescholen.nl