Alle onderwerpen

Onderwerp

Leerlingbetrokkenheid

Een belangrijk streven van de vo-sector is om leerlingen te betrekken bij en inspraak te geven op het schoolbeleid, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, huisvesting en sociale veiligheid. Scholen en leerlingen die deze leerlingbetrokkenheid verder willen versterken, kunnen gebruikmaken van diverse vormen van ondersteuning.

Wat speelt er?

Leerlingbetrokkenheid verder versterken

Het organiseren van goede leerlingbetrokkenheid kan op meerdere vlakken voordelen bieden aan zowel de school als leerlingen. De input van leerlingen - rond bepaalde plannen, problemen die spelen of bepaalde wensen/behoeften -  kan scholen helpen bij beleidsontwikkeling en om de kwaliteit van het onderwijs en de school verder te verbeteren. Ook vergroot leerlingbetrokkenheid het draagvlak voor besluiten en regels en kan het bijdragen aan een goed schoolklimaat. Daarnaast biedt het leerlingen de kans om hun sociale en burgerschapsvaardigheden verder te ontwikkelen, en helpt het daarmee mede invulling te geven aan burgerschapsonderwijs.

Uit onder meer de meest recente LAKS-monitor (2020) is naar voren gekomen dat deze leerlingbetrokkenheid vorm krijgt op vo-scholen,. Tegelijkertijd kan meer worden gedaan op dit vlak. Zo is zo'n drievierde van de leerlingen bekend met de leerlingenraad, maar is de MR nog veel minder bekend. Ook is een kwart van de leerlingen negatief over de inspraak op school; het gaat dan met name de mogelijkheden om mee te praten over wat er op school gebeurt. 

Om de leerlingbetrokkenheid op scholen naar een hoger plan te tillen, hebben de VO-raad en LAKS in 2016 een convenant gesloten. Dit convenant 'Versterking samenspraak leerlingen' is na evaluatie in 2021 vernieuwd. In het convenant staat een aantal uitgangspunten voor het goed organiseren van de leerlingenparticipatie, en is vastgelegd wat leerlingen en schoolleiders van elkaar mogen verwachten op dit vlak. Zo is onder meer afgesproken dat elke school een leerlingenraad heeft en dat de schoolleiding deze raad faciliteert. Aan het convenant is een agenda van activiteiten en tools gekoppeld om leerlingen nog beter te betrekken bij hun school.