Alle onderwerpen

Onderwerp

Leerlingbetrokkenheid

Een belangrijk streven van de vo-sector is om leerlingen te betrekken bij en inspraak te geven op het schoolbeleid, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, huisvesting en sociale veiligheid. Scholen en leerlingen die deze leerlingbetrokkenheid verder willen versterken, kunnen gebruikmaken van diverse vormen van ondersteuning.

Praktijk & ondersteuning

Convenant ‘Versterking samenspraak leerlingen’

In het convenant ‘Versterking samenspraak leerlingen’ vinden scholen en leerlingen een aantal uitgangspunten voor het goed organiseren van de leerlingenparticipatie, alsook afspraken over de plichten van scholen en rechten van leerlingen op dit vlak. In juni 2021 sloten de VO-raad en LAKS een vernieuwde versie van het convenant af. 

Videos over vormgeven van leerlingbetrokkenheid

Om scholen en leerlingen handvatten te bieden hoe je leerlingparticipatie kan vormgeven (via een leerlingenraad), hoe je het tot een succes maakt en wat het vervolgens oplevert, hebben LAKS en de VO-raad samen een drietal video's gemaakt. Hierin zijn leerlingen, begeleiders, rectoren en bestuurders aan het woord.

Ondersteuningsaanbod LAKS voor leerlingen in leerlingenraad/MR

Het LAKS heeft ondersteuning ontwikkeld voor leerlingen die lid zijn van een leerling- of medezeggenschapsraad en zich willen professionaliseren op dit terrein. Zo zijn een handboek 'Leerlingenraden' en handboek 'Medezeggenschap' gepubliceerd en biedt het LAKS trainingen en cursussen aan. Om leerlingen enthousiast te maken over deelname aan de MR en hun vaardigheden rondom participatie te vergroten, is daarnaast een rollenspel ontwikkeld. Alle publicaties en tools zijn te vinden op de website van LAKS.

Poster gedeeld leiderschap

Eind 2021 gingen 15 schoolleiders samen met 15 leerlingen van verschillende scholen in gesprek over gedeeld leiderschap in de school. Wat is dit, en hoe kan je hier op school aan werken? Aan de hand van de uitkomsten van deze sessie is een aantal stappen en tips geformuleerd. De sessie werd georganiseerd door Schoolleiders voor de Toekomst.

Praktijkvoorbeelden

Ter inspiratie van andere scholen is daarnaast een aantal praktijkvoorbeelden beschikbaar van scholen die hun leerlingen op verschillende manieren bij het schoolbeleid betrekken en hen inspraak geven.

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Voor scholen is ook een aantal tools beschikbaar die ze kunnen inzetten om de leerlingbetrokkenheid te versterken. Zo kunnen zij via het programma Vensters van de VO-raad onderzoek doen naar de leerlingtevredenheid. Het is verplicht om jaarlijks een dergelijk onderzoek af te nemen; scholen voldoen hiermee ook aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet 'Sociale veiligheid op scholen' voorschrijft. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november t/m 30 april.

Daarnaast is de LAKS-monitor te gebruiken om de leerlingtevredenheid te monitoren en input te verkrijgen van leerlingen. Dit is een kosteloos jaarlijks onderzoek van het LAKS. In deze monitor zijn de vragen uit het leerlingtevredenheidsonderzoek van Vensters opgenomen.