Alle onderwerpen

Onderwerp

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is er om jongeren te helpen ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten en motivatie liggen, en om ze te ondersteunen bij de oriëntatie op een toekomstig beroep en passende vervolgopleiding. De VO-raad onderstreept het belang van LOB voor de toekomst van leerlingen. Een voorwaarde voor goede LOB is dat alle betrokkenen in de school en de omgeving – andere onderwijssectoren, maatschappelijke organisaties en bedrijven – hier samen invulling aan helpen geven.

Praktijk & ondersteuning

Kwaliteitsagenda LOB

In 2018 hebben de VO-raad, LAKS en de decanenverenigingen VvSL en NVS-NVL een Kwaliteitsagenda LOB voor het vo opgesteld. Daarin staat waaruit goede LOB bestaat: visie en beleid, LOB-activiteiten en -begeleiding en kwaliteitsbewaking. De agenda is opgesteld om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een sluitende aanpak op deze terreinen.

De initiatiefnemers van de Kwaliteitsagenda hebben in 2021 gezamenlijk geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB op school, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. De Kwaliteitsagenda LOB blijft daarom voorlopig nog van kracht. 

Checklist en handreikingen

Checklist LOB

In april 2022 hebben de VO-raad, LAKS en BiOND ook een checklist LOB opgesteld, gebaseerd op de Kwaliteitsagenda LOB. Op deze checklist kun je afvinken hoe ver je als school bent op het gebied van LOB-beleid, LOB-activiteiten en kwaliteitsbewaking. Het kan een vertrekpunt zijn om binnen de school het gesprek aan te gaan: waar maken we al werk van en hoe kunnen we nog verder aan de slag met LOB? Recentelijk is de checklist ook aangevuld met ondersteuningsaanbod.  

Handreikingen LOB voor vmbo en havo/vwo

Het Expertisepunt LOB heeft daarnaast handreikingen gepubliceerd specifiek over LOB in het vmbo en LOB in het havo/vwo. De handreikingen zijn bedoeld voor alle betrokkenen op school (docenten, decanen en schoolleiders) en kunnen gebruikt worden bij het versterken en verstevigen van de bestaande loopbaanbegeleiding.

Expertisepunt LOB

Voor een uitgebreid ondersteuningsaanbod op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding kunnen scholen terecht bij het Expertisepunt LOB. Dit Expertisepunt biedt onder meer informatie, tools en praktijkvoorbeelden rond LOB en organiseert kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen hier terecht met vragen over onder meer de implementatie van LOB, kwaliteitsborging, professionalisering, de inzet en de meerwaarde van een goed LOB-programma en over LOB op de overgangen.

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

BIOND: ondersteuning voor begeleiders

Eind 2021 zijn de decanenverenigingen VvSL en NVS-NVL opgegaan in BIOND. 
BIOND zet zich in voor begeleiders van jongeren op het vo en mbo. Van leerling-, loopbaan- en studieloopbaanbegeleiders tot decanen, mentoren en zorgcoördinatoren. BIOND biedt ondersteuning en (na)scholing én is vertegenwoordiger en belangenbehartiger van begeleiders.