Alle onderwerpen

Onderwerp

Medezeggenschap

Medezeggenschap op school is een wettelijk geregeld recht van ouders, personeelsleden en leerlingen om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school.

Wat speelt er?

Rechten en plichten

Alle wettelijke rechten en plichten voor scholen rondom medezeggenschap zijn vastgelegd in de ‘wet medezeggenschap op scholen’ (WMS), die geldt sinds 2007.

In 2012 werd de WMS geëvalueerd. Hierbij kwam een aantal aandachtspunten naar voren. Zo hielden bestuurders zich nog niet altijd aan de wettelijke verplichtingen en kon de professionaliteit van de medezeggenschapsraad versterkt worden. (G)MR-leden bleken nog niet altijd over voldoende inhoudelijke kennis te beschikken en/of voldoende op de hoogte te zijn van hun precieze taken en bevoegdheden, om goed uitvoering te kunnen geven aan hun rol. De VO-sector is samen met PO-Raad, AOb, CNV, FvOv, AVS, VOO, Ouders & Onderwijs en LAKS aan de slag gegaan met deze punten via het project ‘Versterking medezeggenschap’.

Wet versterking bestuurskracht

In 2017 werd de 'wet versterking bestuurskracht' ingevoerd, waarin ook aandacht is voor de verdere versterking van de medezeggenschap. Concreet is met dit wetsvoorstel geregeld dat de (G)MR beter betrokken wordt bij het wervings- en selectieproces van bestuurders, en tweemaal per jaar overleg voert met de Raad van Toezicht.

Zie ook de pagina's over leerlingbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid.