Alle onderwerpen

Onderwerp

Medezeggenschap

Medezeggenschap op school is een wettelijk geregeld recht van ouders, personeelsleden en leerlingen om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school.

Praktijk & ondersteuning

Sterk medezeggenschap

Medezeggenschap is cruciaal voor scholen om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Het is onze gezamenlijke ambitie om hier op een professionele manier uitvoering aan te geven. Belangrijk hierbij is dat de schoolbesturen informatie zodanig aanleveren dat de (G)MR haar taak optimaal kan vervullen, de (G)MR vroegtijdig betrekken, en door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren de medezeggenschap stimuleren.

Op de website Sterk Medezeggenschap vinden MR-leden, schoolleiders en schoolbestuurders onder meer informatie, handreikingen, toolkits, tips, trainingen en ervaringsverhalen. Ook is hier het laatste nieuws over medezeggenschap te vinden. Het project 'Sterk medezeggenschap' is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het CAOP, in samenwerking met de VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV onderwijs, FvOv, LAKS, VOO en Ouders & Onderwijs. 

Nieuw onderzoek 'De Staat van de Medezeggenschapsraad' 

Momenteel loopt een (nieuw) onderzoek naar 'De Staat van de Medezeggenschapsraad'. De kennis die uit dit onderzoek voortkomt kan worden gebruikt om de medezeggenschap op scholen verder te versterken. Initiatiefnemers zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Schoolbesturen op de kaart & Sectorrapportage VO

De VO-raad stelt ook diverse informatieproducten beschikbaar, die een schat aan informatie en inzichten bieden voor overleg tussen schoolbesturen en de medezeggenschap.

  • Via Schoolbesturenopdekaart.nl (voorheen Benchmarkpovo.nl) laten de VO-raad en PO-Raad op basis van data (afkomstig van instanties als DUO en de Inspectie van het Onderwijs) aan de samenleving zien hoe schoolbesturen het geld dat ze van de overheid voor onderwijs krijgen, inzetten. Je krijgt per schoolbestuur inzicht in zaken als de samenstelling van het personeelsbestand, financiën en huisvesting. Besturen kunnen zelf een toelichting schrijven bij de data en cijfers voor hun schoolbestuur.
  • In de Sectorrapportage VO - die elk najaar wordt gepubliceerd - geeft de VO-raad op basis van data (van DUO, de Onderwijsinspectie en het Kadaster) een beeld van hoe het onderwijs ervoor staat en zich ontwikkelt. Je vindt er data over onderwerpen als: onderwijs op maat, kansengelijkheid, het lerarentekort, huisvesting, financiële reserves en digitalisering.

Geschillen

Bij medezeggenschapsgeschillen kunnen scholen en de (G)MR’en terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.