Alle onderwerpen

Onderwerp

Medezeggenschap

Medezeggenschap op school is een wettelijk geregeld recht van ouders, personeelsleden en leerlingen om mee te denken en betrokken te zijn bij het beleid op school.

Praktijk & ondersteuning

Sterk medezeggenschap

Medezeggenschap is cruciaal voor scholen om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Het is onze gezamenlijke ambitie om hier op een professionele manier uitvoering aan te geven. Belangrijk hierbij is dat de schoolbesturen informatie zodanig aanleveren dat de (G)MR haar taak optimaal kan vervullen, de (G)MR vroegtijdig betrekken, en door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren de medezeggenschap stimuleren.

Op de website Sterk Medezeggenschap vinden MR-leden, schoolleiders en schoolbestuurders onder meer informatie, handreikingen, toolkits, tips, trainingen en ervaringsverhalen. Ook is hier het laatste nieuws over medezeggenschap te vinden. Het project 'Sterk medezeggenschap' is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het CAOP, in samenwerking met de VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV onderwijs, FvOv, LAKS, VOO en Ouders & Onderwijs. Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige artikelen en praktische tips.

Geschillen

Bij medezeggenschapsgeschillen kunnen scholen en de (G)MR’en terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.