Alle onderwerpen

Onderwerp

Ouderbetrokkenheid

Een belangrijk streven van de vo-sector is om ouders te betrekken bij het schoolbrede beleid op het gebied van onder meer onderwijs, huisvesting en sociale veiligheid, bij schoolactiviteiten en bij het onderwijs aan hun kind(eren). De VO-raad faciliteert scholen om deze ouderbetrokkenheid verder te brengen.

Praktijk & ondersteuning

Relevante websites, publicaties en tools

Scholen die verder vorm willen geven aan ouderbetrokkenheid, kunnen gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod van verschillende partijen:

Specifiek op het terrein van het betrekken van ouders bij passend onderwijs en LOB wil de VO-raad verwijzen naar de handreiking 'Ouderbetrokkenheid passend onderwijs' van het Steunpunt Passend Onderwijs en de website van het Expertisepunt LOB.

Oudertevredenheidsonderzoek Vensters

Scholen kunnen via een vragenlijst van het programma Vensters van de VO-raad de tevredenheid en behoeften van ouders in kaart brengen. Ouders kunnen zo hun mening geven over het onderwijs en de school, en aan de hand van de resultaten kunnen scholen het gesprek met hen aangaan over mogelijke verbeteringen. Het onderzoek geeft zo een impuls aan de ouderbetrokkenheid. De afnameperiode van het oudertevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november t/m 30 april.