Alle onderwerpen

Onderwerp

Ouderbetrokkenheid

Een belangrijk streven van de vo-sector is om ouders te betrekken bij het schoolbrede beleid op het gebied van onder meer onderwijs, huisvesting en sociale veiligheid, bij schoolactiviteiten en bij het onderwijs aan hun kind(eren). De VO-raad faciliteert scholen om deze ouderbetrokkenheid verder te brengen.

Wat speelt er?

Ouderbetrokkenheid verder versterken

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen om de samenwerking tussen scholen en ouders te versterken. De VO-raad signaleert dat vrijwel alle scholen al vorm geven aan ouderbetrokkenheid, maar dat er op veel scholen mogelijkheden liggen om dit nog verder te brengen.

Het betrekken van ouders kan grote meerwaarde hebben voor scholen en hun leerlingen. Door regelmatig contact komen scholen en ouders meer te weten over hoe het (thuis/op school) gaat met een leerling en dingen die eventueel spelen en waar behoefte aan is, en kunnen het onderwijs en de ondersteuning vanuit thuis hierop worden aangepast. Daarnaast kunnen ouders nuttige input geven rond schoolbreed beleid. Dit alles kan helpen om de onderwijskwaliteit, de begeleiding en het school- en leerplezier van leerlingen te versterken. En ouderbetrokkenheid kan (in bepaalde vormen) bijdragen aan kansengelijkheid, zo blijkt ook uit diverse onderzoeken.

Het contact met ouders en het meenemen van hun wensen en behoeften geeft de school en het bestuur ook meer legitimiteit. Ouderbetrokkenheid kan verder helpen de band met ouders en het onderlinge begrip te versterken en zo de toenemende juridisering - waarbij de school en ouders er bij problemen/klachten minder vaak samen uitkomen en vaker de gang naar de rechter wordt gemaakt - tegen te gaan.

Op veel scholen is er al aandacht voor ouderbetrokkenheid. Dit wordt bevestigd door cijfers van Vensters: in 2022 hebben drie op de vier scholen een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. En dit blijkt ook uit de Staat van de Ouder 2021 (po en vo); 78% van de ouders geeft hierin aan dat de relatie met de school goed of zeer goed is. Beslissingen worden over het algemeen samen genomen en ouders voelen zich goed geïnformeerd en betrokken bij het onderwijs. Ook nemen scholen de inbreng van ouders meestal serieus en werken ze samen met ouders. 

Tegelijkertijd is deze relatie door corona onder druk komen te staan, en daarnaast blijkt de afstand tussen ouders en schoolbestuur behoorlijk groot. Ook de kloof tussen ouders en MR blijft behoorlijk. Investeren in ouderbetrokkenheid blijft dus belangrijk.